Gdzie będą biogazownie?

Głównym założeniem Kierunków rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020″ jest powstanie do 2020 r. biogazowni wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego w każdej gminie, która posiada warunki do uruchomienia takiego przedsięwzięcia. Przygotowany przez MG dokument Rada Ministrów przyjęła 13 lipca 2010 r.

Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że biogazownie będą powstawać głównie w gminach wiejskich oraz na terenach zasobnych w biomasę, co jest zgodne z priorytetami Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Kierunki” wskazują najważniejsze bariery prawno-administracyjne oraz przepisy, które powinny zostać wprowadzone aby umożliwić rozwój biogazowni rolniczych. W ciągu roku od daty przyjęcia programu przez Radę Ministrów, właściwi ministrowie będą zobowiązani do przygotowania prawa, które ułatwi inwestycje w tym sektorze.

Dokument MG, przygotowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawia także możliwości współfinansowania tego typu instalacji ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej. Są to m.in.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej koogeneracji, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013.

Zapisy dokumentu mówią również o konieczności przeprowadzenia kampanii promocyjno-edukacyjnej nt. znaczenia biogazowni. Jej adresatami będą m.in.: przedsiębiorcy, rolnicy, producenci rolni oraz lokalne społeczności. W jej realizacji uczestniczyć będą ponadto ośrodki naukowo-szkoleniowe, ośrodki doradztwa rolniczego, jednostki badawcze i dydaktyczne oraz media.

Zdaniem autorów dokumentu, przyjęcie “Kierunków” przez Radę Ministrów pozytywnie wpłynie na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zredukowanie emisji gazów cieplarnianych, co jest zgodne z “Deklaracją Zielonego Wzrostu” OECD.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki