Fundusze promocji na nowych zasadach

Prezydent RP Andrzej Duda 21 grudnia podpisał ustawę z dnia grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Ustawa ta wprowadza zmiany będące realizacją postulatów producentów rolnych przede wszystkim w zakresie zasad wydatkowania środków pochodzących z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz składu komisji kierujących funduszami.

Po pierwsze, zmiana zasad wydatkowania środków pochodzących z funduszy promocji w ustawie zmierza do umożliwienia w większym stopniu wsparcia tych podmiotów, od których pochodzą wpłaty na fundusze promocji. Ustawodawca rozszerzył katalog działań, na które mogą być przeznaczane środki funduszy, o programy oraz działania promocyjne i informacyjne kwalifikujące się do wsparcia ze środków Unii Europejskiej, dotyczące produktów rolno-spożywczych. Programy oraz działania, finansowane lub współfinansowane ze środków finansowych funduszy promocji dotyczyć będą mogły produktu rolno-spożywczego:

 1. którego produkcja podstawowa odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku:
  1. mięsa – jeżeli zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ryb – jeżeli ich chów lub hodowla odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ich połowy odbyły się w wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej, lub ich połowy odbyły się na obszarach morskich przy użyciu statków wpisanych do rejestru statków rybackich prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222),
  3. produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso i ryby – jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 2. będącego produktem przetworzonym, jeżeli został wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają warunki określone w pkt 1 lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających warunki określone w pkt 1, a jeżeli do jego produkcji użyto innych składników:
  1. łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25 % łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji, oraz
  2. w produkcji tego produktu nie można zastąpić tych składników takimi samymi składnikami, które:
   • spełniają warunki określone w pkt 1 lub
   • zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających warunki określone w pkt 1.

Po drugie, w obecnym stanie prawnym w skład 9-osobowych komisji zarządzających funduszami promocji wchodzą przedstawiciele organizacji branżowych: czterech przedstawicieli producentów rolnych, czterech przedstawicieli prze¬twórców oraz jeden przedstawiciel izb rolniczych. W ustawie zachowano dotychczasową liczbę członków komisji, lecz zmieniono proporcje członków składu komisji: zwiększeniu ulegnie liczba przedstawicieli produ¬centów z czterech do pięciu, a zmniejszeniu liczba prze¬twórców – z czterech do trzech. Izby rolnicze zachowają jednego przedstawiciela w każdej z komisji. Kadencja dotychczasowych członków komisji wygaśnie z chwilą powołania członków na podstawie omawianej ustawy, lecz nie później niż w dniu, w którym upływa 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji zarządzających poszczególnymi funduszami promocji produktów rolno-spożywczych należy dokonywać w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Finansowanie i współfinansowanie programów, które w dniu wejścia w życie ustawy są finansowane lub współfinansowane ze środków finansowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, odbywać się będzie zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. środki finansowe funduszy mogą zostać przeznaczone na finansowanie i współfinansowanie programów i działań o których mowa w ustawie i które dotyczą mięsa wieprzowego, mimo że nie zostały spełnione warunki określone w nowej ustawie, jeżeli zostało pozyskane ze świń, których:

 1. ostatni etap chowu wynoszący co najmniej 4 miesiące odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi przekraczał 6 miesięcy;
 2. chów odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od dnia, w którym osiągnęły masę 30 kg – w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła co najmniej 80 kg;
 3. chów odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła mniej niż 80 kg.

Źródło: Prezydent.pl