Finansowanie zakupu osprzętu TechLander do mikrociągników

Zakup mikrociągnika Yamaha wraz z osprzętem towarzyszącym TechLander do gospodarstwa rolnego w ramach unijnego finansowania oferowanego przez ARiMR można łatwo uzasadnić.

Odpowiednio doposażone mikrociągniki spisują się znakomicie nie tylko w transporcie, ale również w pracach porządkowych w obrębie gospodarstwa, koszeniu użytków zielonych, rekultywacji odłogów i nieużytków, a nawet przy zabiegach ochronnych roślin. Gama produktów TechLander obejmuje nie tylko znane wielofunkcyjne pługi, ale także mulczery rotacyjne i bijakowe, przyczepy z wywrotem skrzyni, szczotki aktywne (zamiatarki), maszyny zbierające nieczystości i opryskiwacze.

Aby dobrze uzasadnić wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu do gospodarstwa, zacznijmy od dokładnego zapoznania się z dokumentami, którymi kierują się urzędnicy. Pracownikom ARiMR w ocenie planowanych przez rolników inwestycji pomaga ekspertyza Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (obecnie: Instytut Technologiczno-Produkcyjny). IBMER na zmówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotował ekspertyzę Zasady doboru maszyn rolniczych. Kryteria oceny racjonalności doboru oraz wykorzystania wybranych maszyn i urządzeń rolniczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) (Warszawa, 2008) pod kątem działania Modernizacja gospodarstw rolnych, której celem jest właściwa ocena zakresu rzeczowo-finansowego składanych wniosków przez pracowników ARiMR. Dokument jest podstawą do uznania planowanych inwestycji za racjonalne. W przypadku oceny negatywnej na etapie weryfikacji merytorycznej wniosku stanowi on dla wnioskodawców podstawę do odwołania się od decyzji OR ARiMR.

Przygotowując się do inwestycji warto zwrócić uwagę na kilka aspektów finansowania maszyn towarzyszących do mikrociągników.

Przyczepa
Zalecenia autorów ekspertyzy IBMER wskazują, że zakup przyczepy wraz z mikrociągnikiem nie będzie stanowił problemu na etapie uzasadniania racjonalności inwestycji. Praktyka oceny projektów przez pracowników ARiMR pokazuje do tej pory jednoznacznie, że zakup przyczep nigdy nie był kwestionowany i nie wymagał dodatkowych wyjaśnień ze strony wnioskodawcy.

Opryskiwacz
Ekspertyza IBMER rozróżnia dwa typy opryskiwaczy: polowe i sadownicze. Dla opryskiwaczy polowych autorzy za minimalny areał uzasadniający zakup przyjmują 27 ha. Przy większych areałach preferowane są duże opryskiwacze obsługiwane przez konwencjonalne ciągniki o znacznej mocy. Przy uzasadnianiu takiej inwestycji należy wziąć pod uwagę argumenty podobne do sugerowanych przy uzasadnianiu zakupu samego mikrociągnika: szybkość reakcji na zmieniające się warunki pogodowe, zwiększenie elastyczności parku maszynowego, przy niższych kosztach inwestycyjnych, możliwość skrócenia czasu wykonywania zabiegów poprzez dodatkowy sprzęt (mikrociągnik + opryskiwacz), większą dokładność małych zestawów maszynowych, większą zwrotność w przypadku małych lub nieregularnych działek, a także większą dostępność do obszarów o trudnym dojeździe lub innych czynnikach topograficznych (przeszkody, drogi itp.)
Z praktyki oceny merytorycznej przez ARiMR wniosków o dofinansowanie inwestycji wynika, że zakup opryskiwaczy w zasadzie nigdy nie podlega kwestionowaniu jako zasadny.
Zakup mikrociągnika z opryskiwaczem do uprawy sadu czy plantacji wieloletnich z racji małych gabarytów, prędkości pojazdu, zwrotności i łatwiejszego dostępu do trudno dostępnych powierzchni należy uznać generalnie za uzasadniony. W sadownictwie dominują małe ciągniki konwencjonalne z osprzętem, dla których mikrociągnik z maszynami towarzyszącymi stanowi uzasadnioną alternatywę.

Zamiatarka przednia
Ponieważ ekspertyza IBMER nie wspomina o tego typu urządzeniu, w uzasadnianiu potrzeby inwestycji w taki sprzęt należy sięgnąć do zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa dotyczącego działania Modernizacja gospodarstw rolnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1397 z późn. zm.), które w par. 9. ust. 1 określa zakres kosztów kwalifikowanych objętych wsparciem.
Zatem o ile uzasadnienie zakupu zamiatarki będzie mieścić się we wspomnianej definicji Rozporządzenia, to inwestycja powinna zostać uznana za dopuszczalną do sfinansowania. Wskaźniki finansowe nie będą tutaj brane pod uwagę, o ile zastosowanie urządzenia nie będzie ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla innych działań zmierzających do zapewnienia czystości produkcji.

Siewnik
Rozsiewacze nawozów mineralnych” to określenie, które znajdziemy w ekspertyzie IBMER. Autorzy minimalny areał wyznaczający zasadność zakupu siewnika ustalają na poziomie 8 ha. Z praktyki oceny merytorycznej składanych do ARiMR wniosków o dofinansowanie inwestycji wynika, że zakup rozsiewaczy nawozów mineralnych w zasadzie nigdy nie podlega kwestionowaniu jako zasadny. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż pracownik ARiMR dokonujący oceny może zwrócić uwagę na stosunek nakładów inwestycyjnych na zakup mikrociągnika z siewnikiem do potencjalnych zysków, które można dzięki tej inwestycji osiągnąć.

Pług do odgarniania
Tego typu urządzenie nie występuje w ekspertyzie IBMER. Natomiast autorzy poświęcają podrozdział ładowaczom ciągnikowym oraz ładowarkom samobieżnym, które spełniają podobną funkcję jak mikrociągnik z pługiem do odgarniania i odśnieżania. Zakup mikrociągnika z pługiem będzie racjonalną alternatywą dla inwestycji w ładowarkę samobieżną nie tylko pod względem kosztów, ale i większych możliwości zastosowania z innym sprzętem towarzyszącym.

Kosiarka rotacyjna i bijakowa
W ekspertyzie IBMER znajdziemy podział kosiarek na bębnowe (górnonapędowe) oraz dyskowe (dolnonapędowe). Według autorów minimalnym areałem uzasadniającym zakup kosiarki jest 11 ha.nZ praktyki oceny merytorycznej składanych do ARiMR wniosków o dofinansowanie inwestycji wynika, że zakup kosiarek w zasadzie nigdy nie podlega kwestionowaniu jako zasadny. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż pracownik ARiMR dokonujący oceny może zwrócić uwagę na dysproporcję pomiędzy kosztami zakupu mikrociągnika z kosiarką, a zakupu samej kosiarki do posiadanego już w gospodarstwie ciągnika.

Zamiatarka z pojemnikiem
Z uwagi na to, iż ekspertyza IBMER nie wspomina o tego typu urządzeniu, w uzasadnianiu potrzeby inwestycji w przedmiotowy sprzęt należy sięgnąć do zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa dotyczącego działania Modernizacja gospodarstw rolnych (Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1397 z późn. zm.), które w par. 9. ust. 1 określa zakres kosztów kwalifikowanych do objęcia wsparciem.
Inwestycja powinna zostać uznana za dopuszczalną do sfinansowania, o ile uzasadnienie zakupu pochłaniacza będzie mieścić się we wspomnianej definicji Rozporządzenia. Higiena produkcji zwierzęcej jest jednym z podstawowych wymogów, które muszą spełniać gospodarstwa rolne w UE, dlatego zakup urządzeń zapewniających spełnianie tych standardów nigdy nie był kwestionowany przez oceniających wnioski pracowników ARiMR.

Warto również wiedzieć, że w wyjaśnieniach dla ARiMR należy podkreślać głównie takie zalety użytkowania mikrociągnika, jak:

  • mobilność,
  • szybkość przemieszczania się wpływającą na wydajność pracy,
  • własności techniczne pozwalające na użytkowanie w bardzo trudnym terenie,
  • gabaryty pozwalające na użytkowanie w miejscach niedostępnych dla ciągnika konwencjonalnego,
  • nieskomplikowaną obsługę,
  • ekonomikę użytkowania (w tym wypadku należy być przygotowanym do uzasadnienia w oparciu o dane z uwzględnieniem warunków danego gospodarstwa),
  • niskie koszty zakupu w porównaniu z ciągnikiem konwencjonalnym,
  • relatywnie niski koszt zakupu urządzeń peryferyjnych,
  • coraz szersza gama urządzeń dodatkowych (www.techlander.pl).

Szczegółowe informacje na temat finansowania zakupu mikrociągników Yamahy wraz z osprzętem TechLander można uzyskać u partnera producenta – firmy Agraves Sp. z o.o., ul. Mylna 32/34C 6, 60-857 Poznań, tel. 668 58 96 97, e-mail: biuro@agraves.pl.