Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu stawianemu  przede wszystkim rolnikom, beneficjentom wybranych działań PROW 2014-2020 także pozostałym rolnikom, opracowało już drugą wersję aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym dla potrzeb dokumentowania zdarzeń gospodarczych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie beneficjentów następujących działań PROW 2014-2020: “Modernizacja gospodarstw rolnych”, “Restrukturyzacja małych gospodarstw”, “Premia dla młodych rolników”, chyba że beneficjent jest obowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów. Beneficjenci tych działań mają obowiązek prowadzenia ewidencji pod rygorem zastosowania sankcji. Rolnicy (młody rolnik, restrukturyzacja) po dniu doręczenia decyzji i prowadzić ją przez 5 lat licząc od dnia wypłaty pierwszej raty premii, pozostali (modernizacja) przez 5 lat od przyznania pomocy (podpisanie umowy) – informuje CDR

Aplikację należy pobrać i zapisać na wybranym komputerze pod odpowiednią własną nazwą. Jest ona przystosowana do wielokrotnego użycia w ujęciu 12 miesięcy – czyli jednego roku. Każdy następny rok (okres obrachunkowy) prowadzenia ewidencji wymaga ponownego zapisania pod inną nazwą. Poszczególne arkusze nie są zabezpieczone, można je modyfikować dla własnych potrzeb, także ponosić z tego tytułu odpowiedzialność.

Źródło: CDR