Ekonomiści o rynku zbóż

W wyniku niekorzystnej pogody w wielu rejonach świata szacunki USDA dotyczące zbiorów w sezonie 2012/13 zostały znacząco obniżone. Spadnie produkcja kukurydzy (z 877 do 849 mln ton), a także jęczmienia (do 131 mln ton) i owsa (do 22,9 mln ton). Zwiększą się tylko zbiory żyta (do 13,4 mln ton), a produkcja pszenicy spadnie z 695 do 663 mln ton.

Łączna produkcja zbóż w UE wyniesie 278 mln ton, wobec 284 mln ton poprzednio. Spadną zbiory pszenicy, kukurydzy i owsa, a wzrosną jedynie jęczmienia i żyta. Na dużo niższym niż przed rokiem poziomie oceniana jest produkcja zbóż na Ukrainie (44 wobec 55 mln ton), co także wynika ze spadku zbiorów pszenicy. Zbiory w Rosji obniżą się z 89 do 73 mln ton. Najbardziej dał o sobie znać spadek zbiorów zbóż w USA z 378 do 348 mln ton, spowodowany długotrwałą suszą. Prognozy USDA wskazują na spadek produkcji pszenicy w Polsce (z 9,34 do 7,75 mln ton). Wyższa będzie jednak w naszym kraju produkcja kukurydzy (2,85 wobec 2,13 mln ton) i jęczmienia (3,60 wobec 3,34 mln ton), czyli zbóż jarych, które częściowo zastąpiły zniszczone uprawy ozime. USDA łączną produkcję zbóż w Polsce szacuje na 25,9 mln ton, wobec 26,4 mln ton w 2011 r.

Spośród innych krajów UE wzrośnie produkcja pszenicy we Francji i W. Brytanii, a spadnie w Niemczech i Hiszpanii. Zbiory zbóż paszowych zwiększą się we Francji i Niemczech, a spadną w Hiszpanii, na Węgrzech i w Rumunii.

Sytuacja na rynku sprzyja utrzymywaniu się wysokich cen ziarna. W sierpniu światowe ceny pszenicy, kukurydzy i jęczmienia utrzymywały się na wysokim poziomie, bez wyraźnej tendencji. Podobnie było w Europie.

Wysokie ceny ziarna utrzymują się także w kraju. Z wyjątkiem kukurydzy poziom cen jest wyższy niż przed rokiem. W okresie zbiorów kukurydzy można się liczyć z przejściowym spadkiem jej cen, jednak później jej ceny powinny powrócić do obecnego poziomu. Ceny w bieżącym sezonie pozostaną wysokie z uwagi na spadek zbiorów zbóż i zużycie przewyższające zbiory, co zawsze sprzyja wysokim cenom. W dalszej części sezonu sytuację może nieco poprawić prognozowane zwiększenie zbiorów kukurydzy i jęczmienia w Argentynie.

W minionym sezonie skupiono w Polsce 6,47 mln ton zbóż podstawowych, tzn. o 4,0% więcej niż przed rokiem. Rekordowo wysoki był skup pszenicy, który wyniósł 4,99 mln ton (wzrost o 11%). Drugi rok z rzędu obniżył się natomiast skup żyta. Wyraźnie zmniejszył się również skup pszenżyta. Zdecydowanie wzrósł także skup kukurydzy, który osiągnął 1,55 mln ton, czyli o prawie 60% więcej niż przed rokiem i ponad dwukrotnie więcej niż dwa lata wcześniej.

W eksporcie ziarna w 2012 r. dominuje kukurydza, przy mniejszym udziale pszenicy i śladowych ilościach innych zbóż. W maju i czerwcu wyeksportowano tylko po kilkanaście tysięcy ton ziarna. Import znacząco przewyższa eksport. Sprowadza się głównie pszenicę i w mniejszym stopniu kukurydzę.

W sezonie 2011/12 w porównaniu do poprzedniego sezonu, obniżyła się produkcja makaronów i mieszanek paszowych dla zwierząt. Wzrosła produkcja mąki żytniej i pszennej, przy mniejszych niż przed rokiem przemiałach. Zwiększono również produkcję pieczywa.

Według notowań MRiRW ceny większości zbóż pod koniec sierpnia 2012 r. były niższe niż pod koniec czerwca. Wzrosły jedynie ceny kukurydzy (o 7,5%) i pszenicy konsumpcyjnej (o 0,8%) Najbardziej, bo o jedną czwartą, potaniało żyto konsumpcyjne. Zmniejszyły się różnice między cenami zbóż konsumpcyjnych i paszowych. Pod koniec sierpnia za jedną tonę pszenicy konsumpcyjnej można było kupić 1,05 tony pszenicy paszowej, a w przypadku żyta konsumpcyjnego i paszowego relacja ta wynosiła tylko 0,93. Również jęczmień paszowy był droższy od konsumpcyjnego.

W sierpniu wyraźnie wzrosły ceny produktów zbożowych na poziomie zbytu, z wyjątkiem kaszy jęczmiennej. Do rekordowych poziomów zwiększyły się ceny detaliczne. Udział ceny zboża w cenie pieczywa ocenia się na ok. 15,5%. Wysokie ceny są również przyczyną spadku spożycia przetworów zbożowych, które w I kwartale 2012 r. wyniosło w wadze produktu (bez ryżu) 6,47 kg miesięcznie na osobę, wobec 6,59 kg przed rokiem. Wysokie ceny zbóż powodują zwiększanie się do rekordowych poziomów cen paszowych mieszanek przemysłowych, które w lipcu były o ok. 8% wyższe niż przed rokiem.