Ekonomika rolnictwa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do 8 października prowadzi nabór na studia podyplomowe ekonomika rolnictwa.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i aktualizacja wiedzy dotyczącej problematyki ekonomiki rolnictwa. Uczestnicy studiów otrzymają gruntowną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii prowadzenia produkcji rolniczej z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych występujących zarówno wewnątrz gospodarstw rolnych, jak i poza nimi.

W ramach zajęć prezentowane będą treści związane z problematyką Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz analizą sytuacji na wybranych rynkach produktów rolnych z uwzględnieniem istniejącego stanu i przewidywanych zmian. W programie studiów znajdują się też treści związane z prowadzeniem rachunkowości rolniczej, planowaniem i oceną projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich.

– Absolwenci studiów (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) otrzymują formalne kwalifikacje (poświadczone świadectwem ukończenia studiów) pozwalające na zakup ziemi rolniczej oraz pozyskiwanie środków w ramach większości działań w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Studia trwają dwa semestry – informuje kierownik studiów dr hab. inż. Andrzej Parzonko.

Źródło: SGGW