e – ZLA również dla rolników

Z myślą o rolnikach zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zaświadczenie lekarskie otrzymane z ZUS w formie elektronicznej Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potraktuje jako wniosek o rozpatrzenie prawa do zasiłku chorobowego. Ubezpieczony rolnik nie musi zatem dostarczać do jednostki organizacyjnej Kasy (osobiście lub za pośrednictwem poczty) wydrukowanego zaświadczenia lekarskiego, wystawionego w formie elektronicznej (e-ZLA).Natomiast, jeżeli lekarz wystawi ubezpieczonemu w KRUS zaświadczenie lekarskie w formie papierowej na formularzu ZUS ZLA, zaświadczenie takie ubezpieczony powinien dostarczyć do jednostki organizacyjnej Kasy – informuje KRUS

Źródło: KRUS