fbpx
Strona głównaPozostałeBioenergiaDziedziczenie gruntu rolnego z farmą fotowoltaiczną

Dziedziczenie gruntu rolnego z farmą fotowoltaiczną

Farma fotowoltaiczna to sposób na uzyskanie dodatkowych dochodów przez rolników. Wątpliwości budzi kwestia dziedziczenia farmy po śmierci właściciela gruntu, czy też to, kto ma płacić podatek od gruntu.

Umowy na farmy fotowoltaiczne zawierane są zazwyczaj w formie umowy dzierżawy na wiele lat, na okres, który nie prowadzi do zasiedzenia gruntu. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści uważa się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. W razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.  Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca ma obowiązek, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy. Wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego o dzierżawie.

Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, że umowa dzierżawy farmy fotowoltaicznej nie wygasa automatycznie w momencie śmierci spadkodawcy. Ponadto zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

Gdy umowa została podpisana na czas określony, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, a farma fotowoltaiczna wydana, na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki z umowy.

Grunt rolny może znajdować się we współwłasności kilku osób. W takiej sytuacji dla dziedziczenia praw i obowiązków z umowy dzierżawy decydujące jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli postępowanie spadkowe jeszcze się nie zakończyło, dzierżawca może wystąpić o złożenie czynszu w depozycie sądowym. Problem może pojawić się, gdy spadkobiercy nie chcą dzielić spadku, którego częścią jest objęty dzierżawą grunt. W takiej sytuacji spadkobiercy są zmuszeni podzielić spadek, aby było wiadomo, komu płacić czynsz dzierżawny.

Aby uniknąć wskazanych wyżej problemów, warto za życia właściciela gruntu uregulować w umowie kwestie związane z tym, kto ze spadkobierców przejmie prawa i obowiązki z umowy dzierżawy farmy fotowoltaicznej w razie śmierci spadkodawcy.

Śmierć spadkodawcy rolnika, na którego gruncie jest zlokalizowana farma wiatrowa nie powoduje wygaśnięcia umowy dzierżawy. Spadkobiercy przejmują prawa i obowiązki zmarłego.

Jeżeli umowa dzierżawy nie stanowi inaczej, spadkobiercy mogą kontynuować umowę dzierżawy, albo ją wypowiedzieć. Zgodnie z art. 704 Kodeksu cywilnego, w  braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.

Ważna jest również kwestia dziedziczenia długów w gospodarstwie rolnym. Kwestię tę reguluje art. 1081 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego ponosi od chwili działu spadku spadkobierca, któremu to gospodarstwo przypadło, oraz spadkobiercy otrzymujący od niego spłaty. Każdy z tych spadkobierców ponosi odpowiedzialność w stosunku do wartości otrzymanego udziału. Odpowiedzialność za inne długi ponoszą wszyscy spadkobiercy na zasadach ogólnych.

Śmierć spadkodawcy gruntu z farmą fotowoltaiczną powoduje również przejście na spadkobierców obowiązków zapłaty podatków związanych z gruntem, zgodnie z zasadami sukcesji określonymi w Ordynacji podatkowej. Jeżeli grunt znalazł się we współwłasności kilku osób, obowiązki podatkowe spoczywają na współwłaścicielach gruntu solidarnie.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.