Duże zainteresowanie rentami strukturalnymi na Wielkopolsce i Mazowszu

Od poniedziałku tj. 30 bm., rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie rent strukturalnych. W dniu uruchomienia tego działania biura powiatowe ARiMR przyjęły w skali kraju 3688 wniosków od rolników ubiegających się o renty strukturalne. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim – 578 i wielkopolskim – 409, a najmniej w województwach lubuskim – 39 oraz śląskim – 87. N

Jest to już drugi nabór wniosków o przyznanie rent strukturalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

– “Zgodnie z przepisami znowelizowanego Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w 2008 r. termin składania wniosków o przyznanie rent strukturalnych upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację, że złożonych zostało 7200 wniosków”” – poinformowało redakcję biuro prasowe ARiMR.

To oznacza, że jeśli wnioski będą składane w takim tempie, dziś, najpóźniej w środę 3 lipca ARiMR ogłosi koniec naboru.

Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w biurze powiatowym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Musi też potwierdzić, że nieprzerwalnie przez okres 10 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku podlegał przez co najmniej 5 lat ubezpieczeniui emerytalno-rentowemu. Rolnik ubiegający się o rentę strukturalną musi ponadto przekazać gospodarstwo rolne. Osoba przejmująca to gospodarstwo również musi spełnić szereg warunków.

Podstawową wysokość renty strukturalnej odpowiada kwocie 150 % najniższej emerytury. Rentę wypłaca się za każdy miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.

MS/Wrp.pl
foto: BP ARiMR Poznań
więcej na www.arimr.gov.pl