Duża fala pieniędzy dla rybaków

Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej obejmuje ochronę oraz racjonalną eksploatację żywych zasobów w Bałtyku i wodach śródlądowych, a także przetwarzanie i obrót produktami z ryb w sposób zgodny z wymogami naturalnego środowiska. Cele te realizowane są w Polsce za pomocą Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″, którego budżet wynosi około 1 miliard euro. ARiMR do tej pory przyjęła 5,5 tysiąca wniosków o udzielenie wsparcia z tych pieniędzy.”

Zakres pomocy finansowej objętej tym programem jest niezwykle szeroki. Dofinansowanie można uzyskać począwszy od inwestycji zmierzających do restrukturyzacji polskiej floty bałtyckiej i dostosowaniu jej zdolności połowowych do zasobów dorsza w Bałtyku, poprzez wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych, projektów pilotażowych i wymianę doświadczeń służących lepszej organizacji sektora rybackiego, po pomoc na przekwalifikowanie się zawodowe, czy też podjęcie własnej działalności niezwiązanej z rybołówstwem przez mieszkańców obszarów, którzy w wyniku procesu modernizacji stracili dotychczasowe miejsca pracy.
Działania finansowane z nowego programu rybackiego spotkały się z dużym zainteresowaniem armatorów, samorządów, placówek naukowych oraz firm, które zajmują się przetwórstwem i obrotem rybami. Beneficjenci starający się o wsparcie z tego programu złożyli w pierwszych dwóch latach wdrażania ponad 5,5 tys. wniosków.
W ramach Programu w dalszym ciągu dostępne są środki przewidziane dla rybaków i armatorów na pomoc publiczną z tytułu trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej oraz modernizację jednostek rybackich obejmujące wymianę silnika głównego, wymianę narzędzi połowowych czy zakup i montaż urządzeń nawigacyjnych. Właściciel statku może również otrzymać premię za złomowanie lub przekwalifikowanie jednostki do działalności dochodowej lub niedochodowej niezwiązanej z rybołówstwem.
Są również pieniądze na dofinansowanie nowych projektów, które dotyczą rybołówstwa śródlądowego. Złożone w 2009 r. wnioski wyczerpały bowiem niespełna 20% z piętnastomilionowego limitu środków przewidziany na takie przedsięwzięcia.
Ponad 550 mln zł czeka na samorządy, przedsiębiorstwa prywatne, organizacje, grupy i stowarzyszenia, które będą inwestować w modernizację portów, przystaniu na wybrzeżu Bałtyku oraz w budowę miejsc wyładunku i dystrybucji świeżych ryb. Przyznane przez ARiMR dofinansowanie może w 100% pokryć koszty takich inwestycji.
Na wsparcie inwestorów unowocześniających przetwórstwo i obrót rybami Agencja może przeznaczyć w sumie ponad 430 mln zł. Wnioski złożone w 2009 r. wyczerpały około 42% środków przewidzianych w programie na takie działania. Przyznana pomoc może pokryć do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 30% w przypadku przedsiębiorstw średnio dużych.