Dotacje na działania informacyjne o WPR

Do 31 października br. Komisja Europejska przyjmuje wnioski od organizacji, które podejmą działania informujące na temat Wspólnej Polityki Rolnej, informuje resort rolnictwa. Na akcję można dostać 100-500 tys. euro.

Wsparcie finansowe ze środków UE mogą uzyskać osoby prawne (organizacje rolnicze, media, ośrodki naukowe, organy władz publicznych), podejmujące działania informacyjne, które będą podkreślać rolę i przydatność WPR jako polityki wspólnotowej UE i zostaną zrealizowane w terminie od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 28 lutego 2014 roku. Ogólny budżet przewidziany w ramach tegorocznego zaproszenia do składania wniosków wynosi 3 miliony euro. Wysokość wsparcia na dane działanie może wynieść od 100 tysięcy do 500 tysięcy euro.
Wsparcie mogą uzyskać projekty mające na celu zapewnienie lepszego społecznego zrozumienia WPR oraz pokazanie wkładu tej polityki w rozwój inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie ze strategią Europa 2020″. Priorytetowo będą również traktowane działania zwiększające świadomość na temat roli WPR w zapewnieniu zdrowej produkcji żywności wysokiej jakości, ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich w UE, czy wzbudzające zainteresowanie opinii publicznej znaczeniem rolników, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich dla społeczeństwa poprzez promowanie wielu ról rolnictwa.
Komisja będzie traktować priorytetowo nowatorskie i kreatywne projekty z dziedziny komunikacji społecznej, które będą miały zintegrowany charakter i znaczący zasięg. Podejmowane kampanie informacyjne powinny gromadzić różnych partnerów i obejmować kilka działań komunikacyjnych lub narzędzi takich jak m.in. produkcja i dystrybucja materiałów multimedialnych, audiowizualnych, drukowanych, tworzenie narzędzi internetowych i portali społecznościowych, wydarzenia medialne, konferencje, seminaria i warsztaty, wydarzenia typu “wieś w mieście”, które pomagają w wyjaśnianiu ludności miejskiej znaczenia rolnictwa, wydarzenia typu “otwarte drzwi” mające na celu informowanie obywateli o roli rolnictwa, wystawy i punkty informacyjne.
Wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej do 31 października 2012 r.