Dopłaty tylko dla osób faktycznie uprawiających grunty rolne

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie skuteczności weryfikowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolników, którym faktycznie przysługują dopłaty obszarowe. Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest powiązania dopłat obszarowych z faktycznie wykonywaną działalnością rolniczą.

Jak podkreśla KRIR, obecnie praktycznie brak takich zapisów, co powoduje, że dopłaty pobierają osoby będące właścicielem lub posiadaczem użytków rolnych albo przy braku posiadacza – osoby postronne.

– Stan prawny zakłada, że płatności przysługują osobie faktycznie prowadzącej gospodarstwo rolne, jednak praktyka pokazuje, że z powodu głodu ziemi powszechna jest bezumowna dzierżawa, której konsekwencją jest to, że płatności pobiera osoba posiadająca grunt rolny, a nie faktycznie uprawiająca ziemię. Następstwem takiego stanu jest brak uprawnień dzierżawcy do dopłat z tytułu paliwa rolniczego, niemożliwość zawarcia umowy ubezpieczenia i uzyskania odszkodowania w wypadku suszy. Zafałszowane są również wyniki spisu rolnego, które wykazują większą ilość gospodarstw niż rzeczywiście funkcjonuje – informuje KRIR.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz