Dopłaty – prościej i efektywniej

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia, które uprości warunki, jakie muszą spełniać rolnicy, aby otrzymać dopłaty w ramach wspólnej polityki rolnej UE. Posłowie poparli propozycję Komisji Europejskiej i wezwali do większej tolerancji wobec drobnych uchybień, zniesienia zbędnych warunków i zawiadamiania o niektórych inspekcjach.

Od czasu reformy wspólnej polityki rolnej przeprowadzonej w 2003 r. uzyskanie wsparcia publicznego przez rolników zostało uwarunkowane tzw. zasadą współzależności. Rolnicy są zobowiązani do spełnienia warunków, które określone zostały w ponad 20 rozporządzeniach w dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt. Większość z nich jest bardzo restrykcyjna w porównaniu ze standardami obowiązującymi w innych rejonach świata.

System okazał się jednak bardzo skomplikowany, zwłaszcza dla rolników prowadzących niewielkie gospodarstwa i dla władz lokalnych. KE zaproponowała więc pakiet rozwiązań uproszczających wymagania stawiane wnioskodawcom, wprowadzających większą tolerancję wobec drobnych uchybień i rezygnację z obowiązku utrzymania działek w dyspozycji przez co najmniej 10 miesięcy.

Komisja proponuje na przykład, aby wobec rolników, którzy dopuścili się drobnych uchybień względem wymagań dotyczących znakowania zwierząt hodowlanych nie egzekwować zmniejszeń pomocy w przypadku kwot do 50 euro. Posłowie zaproponowali podniesienie tego progu do 100 euro i dodatkowo wprowadzili zasadę unikania podwójnego karania (redukcja dopłat ze środków UE i kary przewidziane przez przepisy krajowe).

Posłowie z zadowoleniem przyjęli pomysł rezygnacji z obowiązku utrzymania przez rolników działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi w swojej dyspozycji przez co najmniej 10 miesięcy. Jednak posłowie uważają, że propozycja KE, która ma ją zastąpić – utrzymywane działek w swojej dyspozycji w dniu 15 czerwca roku złożenia wniosku o pomoc – może przyczynić się do wzrostu biurokracji. Z tego powodu posłowie zaproponowali, aby państwa członkowskie ustalały datę, kiedy rolnicy powinni wykazać się posiadaniem ziemi, jeśli chcą ubiegać się o wsparcie ze środków publicznych. Posłowie chcą również, aby powiadamiano rolników o planowanych inspekcjach, z wyjątkiem sytuacji, gdy informacja taka mogłaby wpłynąć na wynik kontroli.

Parlament wydłużył do 2013 roku okres, w którym nowe państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 roku będą musiały przejść od obecnie funkcjonującego systemu płatności bezpośrednich w formie systemu jednolitych płatności obszarowych (SAPS) do modelu jednolitych płatności (SPS).

Na czym polega zasada współzależności?
Rolnik korzysta z płatności bezpośrednich pod warunkiem przestrzegania niektórych norm w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, norm środowiskowych i dobrostanu zwierząt oraz utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. W przypadku gdy rolnik nie przestrzega tych warunków, płatności bezpośrednie, o które może się on ubiegać, zostaną zmniejszone lub całkowicie zniesione w odniesieniu do roku, podczas którego wystąpiła niezgodność. Państwa członkowskie muszą także zapewnić, że nie nastąpi żadne znaczące zmniejszenie odsetek trwałych użytków zielonych na łącznej.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: KRiR