Dopłaty ONW – sprawnie i sukcesywnie

ARiMR prowadzi od 16 października wypłacanie pieniędzy rolnikom prowadzącym działalność na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, czyli tzw. dopłat ONW. Na konta bankowe 580 tys. rolników wpłynęło (do 8 grudnia) łącznie prawie 925 mln zł. Agencja wyda na realizację dopłat ONW za 2009 r. około 1,3 miliarda zł, a płatności te przysługują około 750 tys. rolników.

ARiMR dokłada wszelkich starań, aby jak najsprawniej i jak najszybciej wypłacić pieniądze z tytułu ONW wszystkim uprawnionym rolnikom, informuje Departament Komunikacji Społecznej. Szczególny priorytet mają gospodarze, którzy ucierpieli w trakcie tegorocznych klęsk żywiołowych.
Tereny, na których panują niekorzystne warunki gospodarowania lub obszary górskie określane jako ONW, zajmują 56% powierzchni Polski. Gospodarowanie na tego typu gruntach wymaga dodatkowych nakładów finansowych związanych z niekorzystnym ukształtowaniem terenu oraz nie najlepszą jakością gleb, a także warunkami klimatycznymi. Wyróżniane są cztery rodzaje obszarów ONW, a do każdego z nich przysługuje inna wysokość dopłaty.
Najniższa – 179 zł na 1 ha gruntu obowiązuje na obszarach nizinnych, gdzie ograniczenia w produkcji rolniczej wynikają z niskiej jakości gleb, niekorzystnych warunków klimatycznych lub wodnych, a także są spowodowane niesprzyjającym ukształtowaniem terenu oraz niskim wskaźnikiem demograficznym i znacznym udziałem w całej populacji ludności związanej z rolnictwem.
Dopłatę w wysokości 264 zł na 1 ha otrzymają rolnicy prowadzący działalność na obszarach należących do II strefy nizinnej oraz obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami, jak wyznaczone gminy i obręby ewidencyjne rejonów podgórskich, oraz takie, gdzie co najmniej połowa powierzchni użytków rolnych położonych jest na wysokości powyżej 350 m. n.p.m.
Najwyższa stawka płatności ONW – 320 zł na 1 ha przysługuje rolnikom prowadzącym swoją działalność na obszarach górskich, gdzie produkcja rolna jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. Do obszarów takich zaliczają się gminy i obręby ewidencyjne, w których ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m.
Płatności ONW otrzymuje rolnik, który m.in. posiada przynajmniej 1 ha użytków rolnych, położonych na obszarach ONW, złoży w danym roku wniosek o przyznanie tych płatności – terminy są takie same jak dla płatności bezpośrednich, a także zobowiąże się do przestrzegania wymogów i norm wynikających z zasad wzajemnej zgodności (cross compliance).
Wysokość przyznanych rolnikowi płatności zależy od wielkości powierzchni gruntów leżących na obszarach ONW. 100% otrzyma rolnik gospodarujący na obszarze 1 – 50 ha gruntów rolnych leżących na obszarze ONW, 50% użytkujący 50 -100 ha takich obszarów, a 25%- od 100 do 300 ha. Płatność ONW nie przysługuje do gruntów powyżej 300 ha.