Dopłaty do materiału siewnego, czas, start!

W  okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 roku w Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W tym  terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka) – informuje Agencja Rynku Rolnego

Jak podkreśla ARR składając wniosek o przyznanie dopłaty należy zwrócić uwagę na to, że wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września, decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

Jak ustaliliśmy  łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Źródło: ARR

Opracował: Samuel Skrzysz