Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, jak informuje Agencja Rynku Rolnego. Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2011 r., przesyłając je pocztą lub osobiście w siedzibie ARR w Warszawie.

W ramach mechanizmu Dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny” przechowywane mogą być półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone
w załączniku do ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej, przez okres 90 – 120 – 150 dni.
O dopłaty mogą starać sie przedsiębiorcy, którzy:
1.mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT,
2.zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski,
3.są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców w ARR.
Warunkiem przystąpienia do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny jest:
1.rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR,
2.złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca,
3.złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.
Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny należy przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego, 00 – 400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 lub złożyć bezpośrednio pod podanym powyżej adresem w Kancelarii Ogólnej ARR, z dopiskiem ” Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.
Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w “Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2011 r.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do ARR.

“Formularz rejestracyjny”, formularz wniosku i dokumenty związane z realizacją mechanizmu oraz “Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:
w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa,
ul. Nowy Świat 6/12, tel. 0-22 / 661-71-09, 661-78-03, 661-71-88, 661-70-60
w Oddziałach Terenowych ARR
w telefonicznym punkcie informacyjnym 0-22661-72-72
na stronie internetowej www.arr.gov.pl