Dopłaty do materiału siewnego – wnioski tylko do 25 czerwca

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać tylko do 25 czerwca 2010 r. we właściwych miejscowo Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać pocztą. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę nadania w placówce pocztowej.

Dopłaty do materiału siewnego – sposób postępowania w przypadku zniszczenia upraw przez powódź
Agencja Rynku Rolnego informuje, że producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku tegorocznej powodzi w przypadku, gdy:
•otrzymali w 2010 r. dopłatę mającą charakter pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w terminie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r., są zobowiązani do poinformowania Dyrektora OT ARR o zmianie stanu faktycznego w uprawach, do powierzchni których przyznano dopłatę,
•jeszcze nie złożyli w 2010 r. wniosku o przyznanie dopłaty, a zakupili i zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany w terminie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r., posiadają dokumenty potwierdzające zakup tego materiału siewnego oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie szkody w tychże uprawach, mogą ubiegać się o dopłaty, składając wniosek do dnia 25 czerwca br.

Działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały szkody w uprawach, można wykazać składając do OT ARR:
•Protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód,
•Dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk,
•Zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia,
•Pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowane przez np. powódź, obsunięcie się ziemi, złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz sporządzone zgodnie z wzorem opracowanym przez ARR, przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Źródło: ARR