Dopłaty do materiału siewnego a powódź

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2011 r. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych). Oprócz nowych wzorów wniosków w 2011 roku oraz obowiązkowego formularza informacji przedstawianego przez wnioskodawcę są zmiany dotyczące gospodarstw, w których powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. można składać w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 1 czerwca 2011 r. (uwaga: termin składania wniosków jest krótszy niż w przypadku dopłat o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie), jak informuje ARR.
Pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku ww. klęsk nie będzie wliczana do limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłata może zostać udzielona, jeżeli w gospodarstwie producenta rolnego powstałe szkody w wyniku klęsk wyniosły ponad 30% oraz fakt ten został udokumentowany protokołem oszacowania szkód.
UWAGA: Jeżeli przed powstaniem szkód połowa powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) w gospodarstwie rolnym nie była objęta umową ubezpieczenia, przyznana przez ARR dopłata będzie pomniejszona o 50% wartości.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=806&Itemid=554