Dopłaty do materiału siewnego

25 czerwca kończy się termin przyjmowania przez Agencję Rynku Rolnego wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W związku z tym, że 25 czerwca przypada w sobotę, za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 27 czerwca 2016 roku – informuje Agencja Rynku Rolnego.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Przypominamy, że w 2016 roku  uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek; decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM; w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Ponadto obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.