Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Agencja przypomina, że w 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

  •     po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
  •     decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
  •     dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
  •     obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

mp; źródło: ARR