Dopłaty do materiału siewnego

Rolnicy mogą składać wnioski o udzielenie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach pomocy de minimis.

Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych, obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, określana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów. Właściwa realizacja powyższego celu, w ramach kompetencji ARR, polega na udzielaniu tych dopłat.
Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon, oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej Amflora. Stawki dopłat do 1 ha gruntów ornych określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów. Bez względu na formę i cel pomocy, otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w okresie  trzech lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w  którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch, poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 15 000 euro, wliczając w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W przypadku, gdy z powodu udzielenia wnioskowanej pomocy, zostałby przekroczony limit 15 000 euro, pomoc do takiego wniosku nie może być przyznana (art. 3 ust. 7 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1408/2013).

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny następujących gatunków roślin uprawnych: zboża – jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto, rośliny strączkowe – bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna i ziemniak.
Szczegółowe przepisy określają minimalną ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, dla każdej rośliny osobno. Wymieniono także, od kogo można nabywać materiał siewny, aby później uzyskać częściową refundację, podobnie rzecz ma się z producentem tego materiału.
Aby uzyskać dopłatę, należy złożyć wypełniony wniosek, dostępny na stronie internetowej ARR, w jej centrali oraz oddziałach terenowych. Termin składania mija 25 czerwca 2015 r. Szczegółowe informacje, dotyczące wypełnienia formularza i niezbędnych załączników zainteresowani znajdą także na stronie internetowej Agencji.

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymogi formalno–prawne, Dyrektor oddziału terenowego ARR wydaje decyzję o przyznaniu dopłaty. Jest ona wypłacana w terminie 30 dni od momentu podjęcia decyzji. Służby kontrolne terenowych oddziałów Agencji sprawdzają podane przez wnioskodawców informacje.

K. Madeja/ARR