Dopłaty bezpośrednie i harmonogram PROW

Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 stycznia podczas konferencji prasowej zorganizowanej siedzibie resortu rolnictwa w Warszawie przedstawił informacje na temat dopłat bezpośrednich za 2015 rok oraz harmonogram wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W bieżącej perspektywie finansowej mamy 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.  Obecnie tylko 9 proc. środków przeznaczonych jest na wzmocnienie przedsiębiorczości, ale pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą na skierowanie części pieniędzy pochodzących z polityki spójności na tereny wiejskie  – mówi ł Ryszard Zarudzki .

Natomiast jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, to jak zaznaczył wiceminister, w okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r., z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono 2,68 mld zł dla ok. 1,071 mln rolników. Zaliczki, w wysokości 50%, były wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich.

Od 1 grudnia 2015 r. wypłacane są płatności bezpośrednie w pełnej wysokości w ramach tzw. I-szego modułu systemu informatycznego ARiMR obejmującego: jednolitą płatność obszarową, płatność dodatkową, płatność za zazielenianie, płatność do krów, płatność do bydła i płatność do kóz. W grudniu 2015 r. płatności zrealizowano dla 251,4 tys. rolników w łącznej wysokości 253,9 mln zł.

Łącznie na koniec grudnia 2015 r. wypłacono 2,933 mld zł, co stanowi ok. 20,24% całkowitej koperty finansowej na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynoszącej ok. 14,49 mld zł.

Plan wypłaty dopłat bezpośrednich ( według harmonogramu otrzymanego z ARiMR)

 • styczeń 2016 – planuje się wypłatę 3,5 mld zł, dla ok. 500 tys. rolników. Do końca stycznia płatności otrzyma ok. 751 tys. rolników (55% rolników ubiegających się o wsparcie za 2015 r.), na łączną kwotę 6,433 mld zł, co stanowi 44,4% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich.
 • luty 2016 – planuje się wypłatę 1 mld zł, dla ok. 100 tys. rolników. Ogółem do końca lutego płatności otrzyma 850 tys. rolników na łączną kwotę 7,433 mld zł, co stanowi 51,3% całkowitej koperty finansowej.
 • marzec 2016 – planuje się wypłatę 3 mld zł dla ok 300 tys. rolników. Łącznie do końca marca 2016 r. płatności otrzyma 1 150 tys. rolników na kwotę 10,4 mld zł, co stanowi
  ok. 72% całkowitej koperty finansowej.
 • kwiecień – czerwiec 2016 – wypłata pozostałej kwoty (3,7 mld zł dla ok. 200 tys. rolników).

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu wiceminister Zarudzki, przewidywany harmonogram wypłat mieści się w dopuszczalnych prawem terminach, jednak tempo ich realizacji nie jest zadowalające. Przyczyn takiej sytuacji wynikają z niedostatecznego nadzoru nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego przez wykonawcę, a także z niedotrzymania umów i przyjętych zobowiązań.

Obi oba

PROW 2014-2020 – HARMONOGRAM:

 • „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników") – marzec 2016 r.
 •  „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych„) – marzec 2016 w następujących obszarach: – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz – produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)
 • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – czerwiec 2016 r.
 • „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) –sierpień   2016 r. – termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
 • „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” ( typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) – marzec 2017 r.
 • „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw ( typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) – I kwartał 2017 r. -termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej
 • „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji  „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa") – I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") – nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników – lipiec 2016 r.
 • „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”) – październik 2016 r.
 • „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych")-nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) -po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE – listopad 2016 r.
 • „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) – I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej
 • „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, wtym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ( typ operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych") – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru (nabory ogłoszone przez częśd SW)
 • „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów” )  – marzec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
 • „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – czerwiec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru
 • „Wsparcie inwestycji wtworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, ipowiązanej infrastruktury” ( typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów") – lipiec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
 • „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w  tym inwestycji wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa") – sierpień  2016 r. -terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
 • „Wsparcie badań i inwestycji związanych zatrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego") oraz poddziałanie
 • „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej") – kwiecień  2017 r. -terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.
 • „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”– listopad 2016 r.
 • „Wsparcie korzystania z usług doradczych”(typy operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz„ Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”) – listopad 2016 r.
 • „Wsparcie dla szkolenia doradców”– listopad 2016 r.
 • „Współpraca”–listopad 2016r.− termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej
 • „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” –czerwiec 2016 r.
 • „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – grudzień 2016 r.