Dofinansowania dla spółdzielni rolniczych

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne mogą ubiegać się o wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych w ramach nowego PROW na lata 2014-2020. Dostępne sa również inne programy pomocowe, z których może ona uzyskać dofinansowanie. Jakie?

Według wytycznych, wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych według nowego PROW mogą otrzymać gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych do 300 ha i wielkości ekonomicznej do 200 tys. euro. Niezależnie, czy jest o spółdzielnia, czy rolnik indywidualny. W związku z tym, każdy podmiot, będący osobą prawną, który spełnia powyższe wymagania oraz kieruje tym gospodarstwem, może ubiegać się o pomoc w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych".
 
Dodatkowo, ministerstwo rolnictwo informuje, że spółdzielnie mogą ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Wsparciem mogą zostać objęte inwestycje, które dotyczą przetwórstwa i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.
 
Rolnicza spółdzielnia produkcyjna może skorzystać też z poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Warunkiem jest tu wytwarzanie produktów w ramach systemu jakości oraz spełnienie pozostałych warunków kwalifikowalności. Pomoc ta ma być przeznaczona na promocję produktu, który wytwarzany jest w ramach któregoś z poniżej wymienionych systemów jakości, krajowego lub unijnego.
 
Rolnicza spółdzielnia produkcyjna może być także członkiem grupy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI), która to może ubiegać się o środki wsparcia w ramach działania „Współpraca" PROW 2014-2020. Działanie to ma na celu, poprzez działalność grup EPI, wspieranie współpracy pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami, aby ułatwić wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym.
 
Źródło: KRIR