Dodatkowe pieniądze dla hodowców

Prezydent RP Andrzej Duda 21 lutego podpisał ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest rozszerzenie zakresu pomocy finansowej udzielanej rolnikom ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na nowe działanie – „Dobrostan zwierząt”.

Działania związane z podwyższaniem dobrostanu zwierząt( nazywane potocznie ,,krowa plus’’ i ,,świnia plus ’’) polegają na zapewnieniu zwierzętom możliwości pełniejszego realizowania ich potrzeb behawioralnych, a tym samym zapewnieniu im lepszego samopoczucia i zdrowia –m.in. poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na 1 zwierzę co najmniej o 20% ponad wymogi minimalne albo umożliwienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

Wsparcie finansowe w ramach tego działania będzie udzielane na realizację zobowiązań, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Ma ono na celu zrekompensowanie rolnikom poniesienia dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia tzw. praktyk podwyższonego dobrostanu zwierząt. Działanie to stanowić ma zachętę do stosowania określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji – rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymywania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe.

Według wyliczeń ministerstwa rolnictwa, łącznie z dotacji może skorzystać nawet 65 tys. gospodarstw rolnych. Z PROW 2014-2020 na „Dobrostan zwierząt” ma zostać przeznaczonych 50 mln euro.

Wnioski o dotacje ,,krowa plus’’i ,,świnia plus’’ będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa w tym samym czasie co dopłaty bezpośrednie czyli od 15 marca do 15 maja poprzez aplikację eWniosekPlus.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Opracował: Krzesimir Drozd