Dobry start jesienią decyduje o plonach rzepaku

Dobry start rzepaku od wschodów, silny rozwój systemu korzeniowego, gruba silna szyjka korzeniowa oraz odpowiednia ilość liści przed zimą mają decydujący wpływ na zimotrwałość uprawy oraz wzrost roślin wiosną i dobre plonowanie. Dlatego też niezmiernie istotne jest zapewnienie roślinom rzepaku już jesienią (na starcie), dostatecznej ilości składników pokarmowych, szczególnie fosforu, potasu, cynku, siarki i boru.

Fosfor w uprawie rzepaku jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, odpowiada za proces kwitnienia i wiązania nasion. Bardzo istotne jest aby był on dostępny dla roślin rzepaku od momentu kiełkowania. Ogólna ilość fosforu w glebie (P2O5)jest stosunkowo duża – 2000 ppm (8000 kg/ha), ale fosforu przyswajalnego już tylko 150 ppm (600 kg/ha), a fosforu rozpuszczonego w roztworze glebowym (tego który rośliny mogą pobrać) tylko 2 ppm (8 kg/ha). A zapotrzebowanie roślin na ten fosfor rozpuszczony w roztworze glebowym to 70-100/ha rocznie. Dodatkowo często zdarza się, że w okresie wschodów i początkowego wzrostu roślin rzepaku ozimego jest sucho, czasami występują jesienne przymrozki, a to zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu z gleby dla roślin, w wyniku czego następują poważne zaburzenia w jego pobieraniu, a w następstwie tego roślinom brakuje energii do wzrostu, rozwoju i syntezy chlorofilu. Efektem tego są przyhamowania we wzroście roślin i dodatkowo fioletowo-antocyjanowe przebarwienia na liściach. Pobieranie fosforu jest bardzo uzależnione od odczynu gleby i temperatury. Na glebach kwaśnych i w niskich temperaturach jest ono blokowane. Ponadto fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Największa absorpcja fosforu przez korzenie następuje w warunkach bezpośredniego kontaktu strefy włośnikowej z jonami fosforu. W przypadku azotu odległość ta może wynosić nawet 2 cm.
Cynk wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin rzepaku, kiedy różnicują się wszystkie organy – potencjalna wysokość roślin, ilość i długość łuszczyn oraz ilość nasion w łuszczynach, a więc wszystkie najistotniejsze z punktu widzenia rolnika parametry plonu. Ponadto dobre zaopatrzenie od samych wschodów rzepaku w cynk zwiększa odporność roślin na jesienne przymrozki, poprawia mrozoodporność. Cynk wpływa także na lepsze wykorzystanie fosforu i azotu. Bor z kolei jest składnikiem odpowiedzialnym za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego oraz lotność pyłku i wiązanie nasion. Dlatego też proponujemy stosowanie nawożenia startowego nawozem Microstar PZ/PMX wraz z siewem nasion.
Wprowadzenie tego nawozu do agrotechniki rzepaku najlepiej połączyć z całkowitą rewolucją w agrotechnice i siewem nasion w szerokie rzędy co 45 cm, a w rzędzie co 6-12 cm. Przy takim siewie obsada roślin wynosi ok. 30-33 szt/m2. Tak siany rzepak lepiej się krzewi, wytwarza grubą i silną szyjkę korzeniową, więcej silnych pędów bocznych i zdecydowanie więcej łuszczyn.
Microstar PZ zawiera 10%N, 40% P2O5, 2% Zn oraz siarkę. Microstar PMX zamiast 2% cynku zawiera zestaw wszystkich mikroelementów. Nawóz ma postać mikrogranulatu (0,5-1 mm) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie, a 1 kg nawozu zawiera ok. 1.000.000 mikrogranulek nawozu. Fosfor w nawozie występuje w postaci połączeń organicznych, dzięki czemu jest dostępny dla roślin prawie w 100% niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20-30 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na jesienne chłody oraz poprawia wykorzystanie fosforu i azotu z gleby. Bardzo korzystna jest także zawartość siarki, która jest niezbędna do budowy aminokwasów siarkowych, tj. metioniny, cysteiny, tryptofanu. Dlatego też jest ona niezbędna do właściwego wykorzystania nawozów azotowych. Dzięki temu rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak np. susza, chłody, nadmiar wody oraz glebowe tj. kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.
Rzepak wymaga gleb w dobrej kulturze, o prawidłowej strukturze gruzełkowatej, zasobnych w próchnicę. Dlatego też w regionach, gdzie przeważają uproszczone płodozmiany z przewagą roślin zbożowych oraz nie stosuje się obornika, warto zastosować nawozy poprawiające żyzność gleb: Rosahumus – zawierajacy 85% kwasów humusowych, potas i żelazo oraz Delsol – nawóz stymulujący rozwój w glebie bakterii Pseudomonas Putidia, które wpływają dodatnio na rozwój sytemu korzeniowego oraz pobieranie fosforu przez rzepak. Oprysk Rosahumusem (3-6 kg/ha) najlepiej połączyć z Delsolem w dawce 1-2 l/ha. Oprysk można wykonać przed siewem nasion, po siewie oraz we wczesnych fazach wzrostu rzepaku – wtedy stosujemy obniżoną dawkę Rosahumusu 250 g/ha + 1 l Delsolu. Do podstawowego, przedsiewnego nawożenia rzepaku jesienią polecamy Rosafert 5-12-24-3 + mikro oraz 33,5% siarki.
Do stosowania Microstaru niezbędny jest precyzyjny dozownik do mikrogranulatu montowany na siewniku.

Microstar + Rosahumus – Piaski, 13.09.2011.

Microstar PZ + Rosahumus – Piaski, 5.10.2012 r.

Piaski 12.06.2012 r. Z lewej strony roślina rzepaku siana w szerokich rzędach, nawożona Microstarem PZ i Rosahumusem, z prawej kontrola, siew tradycyjny bez Microstaru PZ i Rosahumusu. Różnica w pokroju widoczna gołym okiem.

Rząd ziarna (np. kukurydza, burak cukr. ok. 100 tys. szt./ha)
nawóz NPK np 6-20-28 lub 15 : 11 : 22 itp.
Dawka 600 – 800 kg/ha
bardzo niski współczynnik absorpcji P205

Systemy nawożenia stosowane w praktyce
lokalizacja: na 5 cm od rzędu ziarna
Nawóz NP 18:46, dawka 100 kg/ha
100 000 granulek/ha = 1 granula ziarno
współczynnik absorpcji P205 = 20%
lokalizacja w rządek siewny
dawka 20 kg/ha
1 000 000 granulek /kg = 200 granulek/ziarno
Bardzo wysoki wspólczynnik absorpcji fosforu bliski 100%
Na całą powierzchnię pola NPK
Zlokalizowane: granule NP
Współrzędnie: mikrogranule

Przy zakupie nawozu Microstar PZ istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia lub kupna precyzyjnego dozownika do nawozu firmy Delimbe. Dozownik ten jest prosty w montażu na siewniku. Posiadamy dozowniki 4, 6 i 8-rzędowe

.

Wiele firm maszynowych, zwłaszcza od ubiegłego roku, wprowadza na rynek nowe siewniki rzędowe do rzepaku wyposażone w aplikatory do nawozów granulowanych. Można się o nie dowiadywać u producentów, również w kontekście możliwości dokupienia takich aplikatorów do siewników już istniejących.
Microstar PZ jest powszechnie stosowany przez producentów kukurydzy i buraków cukrowych w Niemczech, Belgii, Holandii i Francji, dzięki czemu rolnicy uzyskują tam wysokie i stabilne plony. Rośnie także powierzchnia zasiewów rzepaku sianego z Microstarem PZ w szerokich rzędach. W Polsce jesienią 2011 r pierwsi rolnicy zasiali rzepak z nawozem Microstar PZ. Po żniwach podzielimy się ich obserwacjami nt. wzrostu i plonów jakie uzyskali.
Opłacalność stosowania nawozu Microstar jest szczególnie wysoka w okresie wysokich cen nawozów, zwłaszcza fosforowych, a taka sytuacja ma miejsce obecnie.
Szczegółowych informacji nt. technologii nawożenia rzepaku, Microstarem PZ udzielają:
Piotr Murat – 502/352-750
Marcin Dębiński – 509/165-927
Mariusz Kaliszewski – 695/946-196
Maciej Bachorowicz – 500/288-165
Tomasz Mikołajczak – 601/636-711
Tomasz Kozłowski – 512/821-635
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Mgr inż. Krzysztof Zachaj