Dobrostan zwierząt

Komisja Europejska ponownie wezwała dziś państwa członkowskie do wprowadzenia zakazu nieulepszonych klatek dla kur niosek, który wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., i ostrzegła, że przyjmie stosowne środki przeciwko państwom, które nie spełnią wymogów przepisów UE.

Decyzja polityczna w sprawie zakazu zapadła w 1999 r. Minęło 12 lat, a według dostępnych informacji w niektórych państwach członkowskim sytuacja jest niezadowalająca. Grożą nam konsekwencje dla dobrostanu zwierząt i realne ryzyko wystąpienia zakłóceń rynku. To zaś zaszkodziłoby inwestycjom, zniweczyłoby sens już przeprowadzonych działań na rzecz wprowadzenia zakazu, a także podważyłoby zaufanie konsumentów. Bez wątpienia nie możemy się na to zgodzić.”, powiedział komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli podczas swojego wystąpienia na dzisiejszym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa, na którym omawiano tę kwestię. Dodał: “Komisja nie zamierza przesuwać terminu wprowadzenia zakazu i w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku nie zawaha się przed wszczęciem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.”
Komisarz Dalli zapowiedział także, że eksperci ze służb kontrolnych Komisji, Biura ds. Żywności i Weterynarii, zaczną wizytować państwa członkowskie od stycznia 2012 r. Decyzje dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego będą zapadać na podstawie wyników tych audytów.

Działania podjęte w celu przyspieszenia wdrażania przepisów
W ubiegłych latach przy wszystkich możliwych okazjach Komisja przypominała państwom członkowskim o ich zobowiązaniu do wdrożenia przepisów. Między innymi Komisja poprosiła państwa członkowskie o przedłożenie planów działań dotyczących wprowadzenia zakazu w terminie, obejmujących sankcje za nieprzestrzeganie prawa. W latach 2008-2010 Biuro ds. Żywności i Weterynarii przeprowadziło audyt w 20 państwach członkowskich, badając sytuację w zakresie wdrożenia przepisów w tych krajach.
W grudniu 2010 r. Parlament przyjął rezolucję popierającą bezzwłoczne wprowadzenie zakazu, w której wezwał Komisję do podjęcia działań zapewniających przestrzeganie przepisów.
W styczniu bieżącego roku Komisja zorganizowała spotkanie zainteresowanych stron, na którym omawiano możliwe warianty doprowadzenia do pełnego zastosowania zakazu w całej UE. Aby móc właściwie ocenić sytuację w zakresie wdrożenia przepisów, Komisja poprosiła także państwa członkowskie o przesłanie do 1 kwietnia 2011 r. danych dotyczących ilości kur niosek w podziale według systemów chowu. Dane wykazały, że w niektórych państwach członkowskich pod koniec tego roku nadal część kur niosek będzie przebywać w nieulepszonych klatkach.

Na czym polega problem?
Przepisy dotyczące minimalnych norm ochrony kur niosek istnieją od 1999 r., kiedy to państwa członkowskie UE uzgodniły ich treść oraz harmonogram dostosowania się do ich wymogów.
Zgodnie z prawem ze względu na dobrostan zwierząt nieulepszone klatki będą musiały zostać wycofane do 1 stycznia 2012 r. Należy je zastąpić innymi systemami chowu, lepiej zaspokajającymi biologiczne i behawioralne potrzeby zwierząt. W nieulepszonych klatkach kury mają mniej przestrzeni życiowej niż w ulepszonych, nie mają też do dyspozycji takich struktur jak gniazdo lub grzęda, dzięki którym chów kur odbywa się w bardziej humanitarny sposób.
Na potrzebę wymiany nieulepszonych klatek wskazuje także opinia EFSA z 2005 r. dotycząca systemów chowu kur niosek w aspekcie dobrostanu zwierząt.
Istniała możliwość skorzystania z funduszy rozwoju obszarów wiejskich w celu ulepszenia systemów chowu kur niosek, ale tylko niektóre państwa członkowskie (np. Irlandia) przeznaczyły te środki na zapewnienie szerszego dostosowania do wymogów prawa. Część państw członkowskich zmodernizowała swoje systemy chowu nawet przed rozpoczęciem stosowania dyrektywy: Szwecja już w 1999 r., Luksemburg w 2007 r., Austria w 2009 r. i Niemcy w 2010 r. zgłosiły pełną zgodność z przepisami.
Według analizy przeprowadzonej w 2010 r. przez Parlament Europejski Unia jest samowystarczalna, jeśli chodzi o jaja w skorupkach. Przywożone są głównie produkty jajeczne, w ilościach, które nigdy nie osiągnęły znaczącego poziomu.
Obywatele UE mogą odczytać informację o metodzie chowu z symbolu umieszczonego bezpośrednio na jajach. Cyfra oznaczająca system chowu jest stemplowana bezpośrednio na skorupkach jaj. Jest to jedyny, jak do tej pory, obowiązkowy europejski system oznakowania dotyczący metody chowu. Dzięki temu systemowi klasyfikacji w UE znacznie wzrosło spożycie jaj z chowu na wolnym wybiegu.