Do PAN w sprawie GMO

Prezentujemy pismo do Prezesa Polskiej Akademi Nauk prof Michała Klejbera odnośnie zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie roślin genetycznie modyfikowanych, wystosowane przez forum organizacji rolniczych, skupiających producentów iprzetwórców surowców rolno-spożywczych.

Szanowny Pan
Prof. Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk

Szanowny Panie Prezesie,

Forum niżej podpisanych organizacji rolniczych, skupiających producentów i przetwórców surowców rolno-spożywczych zwraca się się do Pana Profesora z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska przez Polską Akademię Nauk w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz ich zastosowania w rolnictwie.
Z zaniepokojeniem obserwujemy negatywną kampanię na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych, prowadzoną w polskich mediach. Mając na uwadze osiągnięcia światowej i polskiej nauki poparte licznymi, powtarzalnymi i udokumentowanymi badaniami naukowymi uważamy, iż informacje głoszone przez przeciwników biotechnologii są nieprawdziwe i godzące w wiarygodność wysokiej rangi naukowców również polskich, których badania wykazują wiele pozytywnych aspektów GMO.
W toczącej się dyskusji na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych wiele
osób powołuje się na opinię szeroko pojętego świata nauki. Jeśli chodzi o opinie prezentowane przez Polską Akademię Nauk na chwilę obecną dostępne są trzy stanowiska Komitetów PAN oraz opinia Wydziału Nauk Biologicznych PAN dotyczące GMO. Przy czym trzeba zaznaczyć, że prezentują one sprzeczne poglądy w tej sprawie.
W stanowisku Komitetu Ochrony Roślin PAN dotyczącym roślin modyfikowanych genetycznie podkreślono, że w Unii Europejskiej dopuszczono do uprawy kukurydzę GMO MON810 oraz wykorzystanie szeregu innych odmian roślin GM jako składników żywności
i pasz. Po przeprowadzeniu wieloletnich unijnych badań brak jest dowodów na negatywne oddziaływanie upraw GMO na środowisko.
W stanowisku Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN podkreślono, że dotychczas nie przedstawiono żadnych weryfikowalnych danych naukowych wykazujących szkodliwość dla ludzi lub dla środowiska realizowanych programów gospodarczych związanych ze stosowaniem inżynierii genetycznej. Polskie rozwiązania legislacyjne, dotyczące zakazów rejestracji i wprowadzaniu do obrotu GMO oraz zakazu stosowania pasz GMO, są sprzeczne z legislacją Unii Europejskiej i będą podstawą konfliktu z Komisją Europejską.
W oświadczeniu Wydziału Nauk Biologicznych PAN wyrażono poparcie dla wspomnianych powyżej stanowisk. Obiektywny przegląd wykorzystania organizmów zmodyfikowanych genetycznie w medycynie i w rolnictwie wskazuje na wynikające z tej technologii ogromne korzyści gospodarcze, zdrowotne i społeczne. Racjonalne stosowanie nowych technologii z udziałem GMO prowadzi, zdaniem większości ekspertów, do znaczącego zmniejszenia energochłonności rolnictwa oraz do ograniczenia skutków stosowania szkodliwych środków chemicznych. Stanowiska te zgodne są ze stanowiskami WHO, FAO, EFSA czy też JRC.
Natomiast stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN, powołując się na: książkę
J. Smitha ‘Nasiona kłamstwa’ czy bogaty serwis internetowy”, a nie konkretne badania naukowe, mówi się o zagrożeniach ekologicznych ze strony GMO oraz negatywnych skutkach zdrowotnych upraw i spożywania pokarmów zawierających GMO.
Sprzeczne stwierdzenia zawarte w stanowiskach komitetów Polskiej Akademii Nauk deprecjonują pozycję tak ważnej instytucji naukowej jaką jest PAN. Rolnicy, którzy darzą autorytetem naukowców zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk oczekują, że zostanie wypracowane jednoznaczne stanowisko tej instytucji w sprawie GMO, które pozwoli im podejmować decyzje o stosowaniu w ich gospodarstwach najlepszych technologii i zrównoważonych metod uprawy w tym również osiągnięć agrobiotechnologii. Cała odpowiedzialność za prowadzoną produkcję rolniczą tak pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego, jak i czynników ekonomicznych spada na nas rolników i dlatego chcemy podejmować świadome decyzje w oparciu o rzetelne opinie naukowe.

Z wyrazami szacunku,
Adam Tański, Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej
Rajmund Paczkowski, Prezes Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
Stanisław Barnaś, Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego
Tadeusz Michalski, Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
Stanisław Kacperczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Adam Koryzna, Prezes Stowarzyszenia “Koalicja na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa”
Wiesław Gryn, Prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego

Załączniki:
1. Oświadczenie Wydziału Nauk Biologicznych PAN w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
2. Stanowisko Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN w sprawie GMO
3. Stanowisko Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk dotyczące roślin modyfikowanych genetycznie. Kosmos Tom 56 (2007), Nr 3-4, 321-325
4.Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności