Dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 roku będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, finansowanego z budżetu Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – ogłosił Andrzej Gross, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 21 października podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie AR i MR w Warszawie.

O wsparcie w ramach tego działania mogą się starać tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze – czyli podmioty, które mogły ubiegać o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej.

Natomiast w kolejnych naborach wniosków w ramach tego poddziałania jak zaznaczył w swoim wystąpieniu prezes Gross wsparcie to skierowane zostanie również do zupełnie nowej grupy beneficjentów, do której należą rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

– W całym budżecie PROW 2014 – 2020 przewidziano na wsparcie z tego poddziałania 693  mln euro. Będzie ono udzielane w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, jest uzależniona od tego, kim jest beneficjent. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast, jeżeli o wparcie ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tys. zł – informuje AR i MR

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji.

Można go również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Jak udało się nam dowiedzieć punkty będzie mnożna otrzymać za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń, także za to czy działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty przyznawane będą też za realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach, jakości czy przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod bezpłatnym numerem infolinii – 0 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych: ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz MRiRW (www.minrol.gov.pl).

 

 

Obi oba