Dla osób dokonujących uboju gospodarczego

15 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. 

Zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne (tzw. uboju gospodarczego) będą mogły dokonywać osoby, które: ukończyły odpowiednie szkolenie teoretyczne, organizowane (bezpłatnie) przez powiatowego lekarza weterynarii, odbyły trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym oraz otrzymały świadectwo kwalifikacji w tym zakresie, wydane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Rozporządzenie dostępne jest w Dz.U. z 2018 r. poz. 539 tom 1.

Źródło: MRiRW