Dla każdej z branż z sektora rolno–spożywczego

Do konsultacji społecznych został skierowany przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Zakłada on utworzenie funduszy ochrony przychodów dla każdej z branż sektora rolno-spożywczego.

Celem projektowanej ustawy jest prawne uregulowanie utworzenia przez producentów rolnych sprzedających produkty rolne funduszy ochrony przychodów rolniczych, z którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku: – spadku przychodów w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej o co najmniej 30% w stosunku do średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej lub – braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa za sprzedane produkty rolne.

Jak udało się nam ustalić w projekcie ustawy proponuje się uregulowanie utworzenia, zasad finansowania, funkcjonowania funduszy, oraz zakresu i trybu finansowania wypłacana producentom rolnym rekompensat. Środki funduszy byłyby gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego, odrębnych dla danego funduszu.