Dla dzieci rolników

Izby rolnicze rozpoczęły nabór na zimowisko organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach 22 – 31 stycznia 2019 roku w Białym Dunajcu.

Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2003), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Wypoczynek zimowy w 2019r. organizowany przez KRIR w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Źródło: KRIR