DIR pyta – minister środowiska odpowiada

Prezentujemy odpowiedz ministra środowiska na pismo Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie zniesienia ochrony i przywrócenia polowań na bobry.

"Stan prawny bobra europejskiego (Castorfiber) w naszym kraju regulują zarówno przepisy unijne, jak również krajowe.

W związku z tym uprzejmie wyjaśniam, że bóbr europejski został objęty postanowieniem Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). Umieszczenie go w załączniku II generuje wobec państwa członkowskiego obowiązek podjęcia stosownych środków ochrony tego gatunku oraz jego siedlisk, celem nie pogarszania stanu populacji. Mając na uwadze silny stan tej populacji, Polska przyjmując zapisy Dyrektywy wypracowała rozwiązanie łagodzące, tj. umieszczenie populacji krajowej także w załączniku V, co stanowi o możliwości pozyskania osobników ze środowiska.

Ponadto stan prawny bobra europejskiego (Castorfiber) w naszym kraju uregulowano na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr poz. 1348), w myśl którego gatunek ten zaliczany jest do dziko występujących zwierząt objętych ochroną częściową. Wobec tego, względem tego gatunku obowiązują zakazy opisane w ww. rozporządzeniu. Ponadto, bóbr europejski umieszczony jest również na liście gatunków objętych ochroną częściową dopuszczonych do pozyskania (§ 4 ww. rozporządzenia) przez odstrzał z broni myśliwskiej lub chwytania w pułapki żywołowne – w okresie od dnia 1 października do dnia 15 marca. Pozyskanie wymaga zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o czym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 6 , z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651), dalej „ustawa”.

Należy dodać, że bóbr zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488, z póżn. zm.) nie jest gatunkiem łownym.

Ważną sprawą na którą należy zwrócić uwagę jest fakt, że na podstawie art. 56a ustawy regionalny dyrektor ochrony środowiska (dalej jako RDOŚ) może regulować wielkość populacji tego gatunku. RDOŚ może w formie zarządzenia zezwolić na obszarze swojego działania, na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w stosunku do bobra europejskiego, na czynności podlegające zakazom określonym w art. 52 ust. 1 ustawy. W związku z tym artykułem, można odstąpić w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową od następujących zakazów: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania, transportu, chowu lub hodowli, zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania okazów gatunków, niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia, usuwania lub uszkadzania żeremi, tam, zimowisk lub innych schronień oraz umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Zarządzenie, może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności, których dotyczy zarządzenie, nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji gatunków objętych zarządzeniem. Jest to więc instrument pozwalający regulować wielkość populacji bobra.

Zasadnym wydaje się również rozważenie włączenia ubezpieczeń od szkód wyrządzanych przez gatunki chronione do systemu ubezpieczeń, z którego korzystają rolnicy.

W odniesieniu do bobra Minister wraz z Polskim Związkiem Łowieckim opracowuje program przeciwdziałania niekontrolowanemu rozrostowi populacji chcąc doprowadzić do zwiększonej kontroli na populacjami bobra oraz w sposób przemyślany prowadzić pozyskanie (w drodze odstrzałów) tego gatunku w taki sposób aby przeciwdziałać negatywnym skutkom powodowanym przez niekontrolowane rozrosty populacji bobra".
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności