Debata nad swobodnym przepływem towarów

Swobodny przepływ towarów jest jednym z najważniejszych osiągnięć integracji europejskiej. Nie tylko ułatwia nasze codzienne życie. Rynek Wewnętrzny pozwala Unii konkurować na globalnej scenie. Jednak wciąż pozostają bariery. We wtorek, 19 lutego, na sesji plenarnej w Strasburgu Parlament będzie debatował nad pakietem, który ma usprawnić przepływ towarów w UE.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przygotowała sprawozdania w sprawie pakietu legislacyjnego, który usprawni swobodny przepływ towarów na wspólnym rynku. Sprawozdania odnoszą się do trzech propozycji Komisji Europejskiej dotyczących wzajemnego uznawania i nadzoru rynkowego. Posłowie chcą zapewnić, że proponowane rozwiązania ułatwią obrót towarami na jednolitym rynku, a zarazem wzmocnią zaufanie konsumentów do produktów oznaczonych znakiem CE.

Jasne zasady dla urzędów i przedsiębiorstw
Pakiet, przygotowany przez troje deputowanych: Christel Schaldemose (PSE, DK), André Brie (GUE/NGL, DE), oraz Alexandra Stubba (EPP-ED, FI), zawiera szczegółowe i przejrzyste zasady obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich. Władze krajowe będą musiały przestrzegać określonych procedur, jeśli zamierzą zablokować wejście danego produktu na swój rynek.
W planach jest stworzenie punktu informacyjnego, w którym przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jakie normy techniczne ich produkt musi spełniać w każdym kraju UE. Punkt kontaktowy powinien również poprawić dialog między instytucjami państw członkowskich.
W wypadku, gdy krajowe władze zakwestionują produkt, to państwo członkowskie będzie musiało uzasadnić decyzję odmowną. Obecnie ciężar dowodu spoczywa na producencie. Chcąc wprowadzić produkt na rynek, musi udowodnić, że zostały spełnione wszystkie krajowe normy.

Mechanizm rynku wewnętrznego
Podstawą funkcjonowania Rynku Wewnętrznego jest zasada wzajemnego uznawania. Odpowiedni zapis Traktatu stanowi, iż państwa członkowskie nie mogą stosować wobec siebie ograniczeń handlowych. Wśród kilku wyjątków od tej zasady znalazły się między innymi względy zdrowia publicznego i bezpieczeństwa. Traktat zabrania jednak posługiwania się którymkolwiek z tych wyjątków jako narzędziem dyskryminacji ekonomicznej.
Przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1979 roku w sprawie likieru porzeczkowego Cassis de Dijon wskazało, w oparciu o postanowienia Traktatu, iż żaden kraj członkowski Unii Europejskiej nie ma prawa odmówić wstępu na własny rynek towarom, które znajdują się w oficjalnym obrocie w innym kraju członkowskim. W ten sposób zasada wzajemnego uznawania uzyskała obecną moc. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mają moc obowiązującą na terenie całej Unii Europejskiej.

Ograniczenia wolności
Niestety, wciąż borykamy się z barierami handlowymi nakładanymi przez różne państwa. Na poparcie praktyk protekcjonistycznych władze wykorzystują najczęściej krajowe wymagania techniczne. Takie działania przynoszą szkodę zarówno konsumentom, którzy mają mniejszy wybór, jak i producentom. Biurokratyczne procedury wymagane przez administrację krajów członkowskich zmuszają firmy do przeprowadzania dodatkowych testów technicznych i uzyskiwania odpowiednich certyfikatów.
Kraje członkowskie nie respektują zasady wzajemnego uznawania, gdyż często miejscowi urzędnicy nie zdają sobie sprawy, że w określonej sytuacji należy stosować unijne przepisy. Firmy również nie są pewne, jak mogą dochodzić swoich praw na rynkach innych państw członkowskich. Brakuje informacji o zakresie obowiązywania zasady a odpowiednie instytucje z poszczególnych krajów nie kontaktują się ze sobą.
W dziedzinie towarów można to osiągnąć poprzez harmonizację przepisów technicznych państw członkowskich lub wzajemne uznawanie ich przepisów technicznych. Obszar zharmonizowany obejmuje 75% rynku wewnętrznego towarów (ok. 1,5 bln euro), zaś nie zharmonizowany (do którego powinno się stosować wzajemne uznawanie) – pozostałe 25% (ok. 500 mld euro). Koszt niestosowania zasady wzajemnego uznawania został oszacowany na około 150 mld euro.
W tygodniu poprzedzającym debatę plenarną, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udało się uzyskać porozumienie, które umożliwi przyjęcie całej legislacji w pierwszym czytaniu. Głosowanie nad pakietem odbędzie się w czwartek, 21 lutego 2008 roku.

źródło: http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm

N