Czystość na porządku dziennym

Trwałość i niezawodność działania sprzętu rolniczego jest uwarunkowana szeregiem czynników związanych z jego obsługą w gospodarstwie. Sprowadzenie obsługi do okresowego smarowania, oceny stanu technicznego, czy też wymiany części może okazać się jednak niewystarczające, jeśli czynności te nie zostaną uzupełnione systematycznym myciem i czyszczeniem sprzętu technicznego.

Każdy czas jest dobry do tego, aby zadbać o czystość użytkowanego w gospodarstwie sprzętu rolniczego. Czy to na początku, czy na końcu sezonu roboczego, zachowanie odpowiedniej czystości sprzętu stanowi nie tylko o estetyce jego utrzymania, lecz przede wszystkim funkcjonalności i bezpieczeństwie użytkowania.
Wbrew pozorom utrzymanie czystości parku maszynowego w gospodarstwie wcale nie musi być uciążliwe. Pod warunkiem jednak, że gospodarstwo jest wyposażone w odpowiednie urządzenia przeznaczone do mycia, dostępne w szerokiej gamie modeli na krajowym rynku.

Przesłanek uzasadniających mycie jest wiele…
W końcowym etapie sezonu przeprowadza się czyszczenie, a następnie mycie i osuszanie sprzętu. Dokład-ne czyszczenie w połączeniu z myciem ma na celu usunięcie tzw. zanieczyszczeń eksploatacyjnych. Zalicza się do nich: pozostałości gleby, kurz, materiały organiczne (obornik, słoma, ziarno, plewy, itp.), środki chemiczne (nawozy mineralne i środki ochrony roślin), oleje, smary, a także zniszczoną powłokę malarską. Materiały or-ganiczne, a szczególnie resztki pożniwne przyciągają gryzonie, które są w stanie uszkodzić instalację elek-tryczną i hydrauliczną. Natomiast pozostałości chemiczne stanowią jedno ze źródeł przyspieszonego zużycia korozyjnego. Dlatego też trzeba te zanieczyszczenia usunąć.
Bezpośrednio przed myciem maszyna powinna zostać wstępnie oczyszczona na sucho, do czego można wykorzystać sprężone powietrze z kompresora. Dzięki temu w czasie mycia unika się wtłaczania dużych ilości zanieczyszczeń do wewnętrznych zespołów maszyn.
Do mycia sprzętu w gospodarstwie wykorzystuje się zarówno zimną, jak i gorącą wodę. Zimna woda, po-dawana pod odpowiednim ciśnieniem służy do usunięcia ziemi i materiałów organicznych. Nie wystarcza już jednak do oczyszczenia maszyn ze środków chemicznych, olejów i smarów. Do tego celu najlepiej nadaje się gorąca woda z dodatkiem alkalicznych bądź emulsyjnych środków chemicznych. Ten sposób usuwania zanie-czyszczeń jest jednak na ogół uwarunkowany wyposażeniem gospodarstwa w specjalną myjnię, co wiąże się z poniesieniem określonych nakładów finansowych. Znacznie mniejsze problemy sprawia natomiast mycie poje-dynczych części i zespołów. Najważniejszy jest w tym przypadku odpowiedni dobór środków myjących. Roz-twory alkaliczne nadają się do mycia elementów ze stali, staliwa i żeliwa. Podzespoły ze stopów aluminium należy zaś myć w roztworach nieagresywnych, do których zalicza się emulsje.
Przystępując do mycia maszyn i urządzeń rolniczych trzeba zwrócić uwagę na to, by zabieg ten był bez-pieczny dla środowiska naturalnego. Rozpuszczone w wodzie pozostałości chemicznych środków ochrony ro-ślin, a także paliw, olejów i smarów mogą bowiem wnikać do gleby i wód gruntowych. Stąd zaleca się, by mycie przeprowadzać w miarę możliwości na wydzielonym stanowisku, wyposażonym w kratki ściekowe do gro-madzenia i odprowadzania zanieczyszczonej wody.
W czasie mycia wysokociśnieniowego zwraca się uwagę na to, by nie kierować strumienia wody bezpo-średnio na instalację elektryczną, filtry, a także wlewy paliwa i oleju. Wśród ogólnych zasad bezpiecznego ko-rzystania z wysokociśnieniowych urządzeń myjących wymienia się również konieczność zachowania odpo-wiedniej odległości dyszy od mytej powierzchni, ponieważ w przypadku nadmiernego zbliżenia może dojść do oderwania lakieru z czyszczonej powierzchni lub nawet uszkodzenia opony ciągnika lub maszyny.

Myjki ciśnieniowe
W grupie specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do mycia szczególne miejsce zajmują myjki ciśnie-niowe. Tego typu rozwiązania wyróżniają się znacznie niższym zużyciem wody w porównaniu z wykorzysta-niem typowej instalacji pobierającej wodę z kranu. Zużycie wody przy korzystaniu z myjek wynosi, w zależno-ści od modelu urządzenia, na ogół od ok. 300 do ok. 2000 l/h. Wśród istotnych różnic charakteryzujących po-szczególne modele wymienia się również ciśnienie robocze (wody), które może wynosić od ok. 12 MPa (w przypadku urządzeń o mniejszej wydajności) do 25 MPa (w urządzeniach o wysokiej wydajności tłoczenia wody).
Dobierając myjkę ciśnieniową do potrzeb danego gospodarstwa, poza zużyciem wody i ciśnieniem robo-czym, zwraca się także uwagę na jej opcjonalne wyposażenie, stanowiące o zakresie i uniwersalności zastoso-wania. Wśród najważniejszych zespołów mogących wejść w skład wyposażenia myjki wymienia się: dysze wysokociśnieniowe, zestaw specjalnych szczotek do czyszczenia, komplet elementów instalacji do wytwarzania i nakładania piany, zestawy do czyszczenia powierzchni poziomych, pionowych i inne.
Poszczególne modele dostępnych na rynku myjek ciśnieniowych skierowane są na ogół do określonej grupy użytkowników, stawiających wymagania dotyczące zakresu i funkcjonalności wykorzystania, stąd wymienione wcześniej wyposażenie może znaleźć się w standardzie lub jako opcja, a ponadto różnić się cechami konstrukcyjnymi. Przykładowo, pojemniki na detergenty myjące mogą być oferowane w wersji doczepianej opcjonalnie do urządzenia (w myjkach tzw. klasy średniej) lub na stałe wbudowywane w instalację (w myjkach najwyższej klasy, o największej wydajności działania i wszechstronności wykorzystania). Dostępne są również rozwiązania ze specjalnymi pistoletami zaopatrzonymi w pojemniki do zasysania środka myjącego i jego nakładania w formie piany bądź mgiełki.
Do wartościowych opcji wyposażenia specjalistycznych urządzeń myjących zalicza się również przystoso-wanie do mycia gorącą wodą, szczególnie istotne w przypadku konieczności usuwania uciążliwych zabrudzeń, głównie olejowych, ale także dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń inwentarskich, wymagających rozpuszczenia zanieczyszczeń w trakcie mycia. Podawany pod wysokim ciśnieniem strumień gorącej wody wraz z detergen-tem znacznie pooprawia efekty mycia. Na ogół myjki z funkcją podgrzewania wody charakteryzują się więk-szymi gabarytami zewnętrznymi, wynikającymi pośrednio z zainstalowania podgrzewacza wody.
Poza wymienionymi funkcjami roboczymi, dobierając myjkę ciśnieniową na potrzeby przykładowego go-spodarstwa zwraca się również uwagę na cechy funkcjonalne, a wśród nich przystosowanie do zasilania energią elektryczną lub własnym silnikiem spalinowym, łatwość przemieszczania (wynikająca z wyposażenia we wła-sny układ jezdny z kołami o różnej konfiguracji, tj. z kołami stałymi i obrotowymi), przystosowanie do trans-portu myjki wózkami widłowymi, wyposażenie w czytelny panel sterujący z wyświetlaniem podstawowych funkcji roboczych, w tym ewentualnych usterek i trybu serwisowania, ciśnienia wody, jej temperatury i innych. Nie bez znaczenia pozostaje również zakres i możliwości regulacji ciśnienia wody, regulacji temperatury wody, automatycznego dostosowania temperatury wody do mycia danych powierzchni z możliwością oszczędzania energii.
W efekcie użytkowania nowoczesnych rozwiązań zadania związane z myciem w gospodarstwie mogą stać się prawdziwą przyjemnością, łącząc przyjemne z pożytecznym, tj. wszechstronną obsługę urządzenia z efek-tami jego wykorzystania – utrzymaniem czystości w gospodarstwie. Taką przyjemność osiąga się niewątpliwie w przypadku użytkowania dostępnych na rynku myjek ciśnieniowych, wśród których można wymienić rozwią-zania Kärcher, Stihl i inne.