Czy znajdą się dodatkowe fundusze na usuwanie azbestu?

fot. K. Drozd

Nadal w wielu miejscach w Polsce można spotkać zabudowania gospodarskie na wsi pokryte eternitem, w którego skład wchodzi szkodliwy zarówno dla środowiska jak i zdrowia człowieka azbest. Dlatego samorząd rolniczy apeluje do ministra klimatu i środowiska o podjęcie działań mających na celu zwiększenie środków finansowych dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które będę rozdysponowane na rzecz demontażu, odbioru i utylizacji eternitu. 

– Wśród społeczności lokalnej wciąż jest niska świadomość w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu Upowszechnianie wiedzy na ten temat pozwoli na lepsze rozpoznanie potrzeb, precyzyjne planowanie środków wydatkowanych na ten cel oraz stopniowe wyeliminowanie wyrobów azbestowych z otoczenia co jest głównym celem „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.” Zwiększenie środków na ten cel przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a tym samym zwiększy komfort życia w gminach, poprawiając stan środowiska naturalnego – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych .

– W ramach przyjętych ostatnio zmian dotyczących realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest został zwiększony poziom dofinansowania przedsięwzięć dla tych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które charakteryzują się niskimi przychodami. Wsparcie udostępniane przez NFOŚiGW wzrosło z 50% do 60 % kwoty kosztów kwalifikowanych, zmniejszając przy tym wymagany udział wkładu WFOŚiGW z 35% do 25% tych kosztów – odpowiada KRIR Joanna Książek – Wieder, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Obecnie nie planuje się jednak dalszego zwiększania udziału procentowego wkładu NFOŚiGW w realizację programu dotyczącego usuwania azbestu. Jak zaznacza MKiŚ  program ma charakter ogólnopolski i dodatkowe preferencje dla wojewódzkich funduszy, w tym WFOŚiGW o mniejszych przychodach, muszą uwzględniać możliwości finansowe NFOŚiGW.

W zakresie dotacji przeznaczonych na usuwanie azbestu główną rolę odgrywa  program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „NFOŚiGW”) pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, zakładający udostępnianie środków na udzielanie dotacji dla beneficjentów końcowych za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Beneficjentem końcowym Programu są gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych położonych na ich terenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności