Czas na młody las

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. rolnicy mogą składać do kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania “Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”.

Wysokość wsparcia, które można uzyskać na posadzenie lasu wynosi od 5 tys. zł do 7,6  tys. zł na hektar i jest uzależniona  m.in. od gatunków posadzonych drzew i nachylenia terenu. Dodatkowe pieniądze można otrzymać za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną. Jeżeli posadzony las zostanie ogrodzony, rolnik otrzyma dodatkowo 8,82 zł za metr bieżący ogrodzenia, natomiast stosując zabezpieczenie w postaci trzech palików może liczyć na dodatkową pomoc w wysokości 1132 zł/ha.

Zanim rolnik zdecyduje się na skorzystanie z takiej pomocy powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie ma przeciwwskazań do zalesienia tego gruntu. Jeżeli nie ma takich przeszkód, wówczas rolnik powinien złożyć do nadleśniczego wniosek o sporządzenie planu zalesienia. Kopia planu stanowi załącznik do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie –  informuje ARiMR.

Wszystkie wnioski o przyznanie wsparcia poddawane zostaną ocenie punktowej. Punkty można otrzymać m.in. za zalesienie gruntów położonych przynajmniej w części na korytarzach ekologicznych, położonych przynajmniej w części na gruntach zagrożonych erozją wodną, przylegających przynajmniej w części do śródlądowych wód powierzchniowych, które przynajmniej w części są o nachyleniu powyżej 12 stopni, przylegających przynajmniej w części do lasu lub obszaru zalesionego, położonych przynajmniej w części w województwie o lesistości poniżej 30%.

Otrzymane punkty są sumowane i na tej podstawie tworzona jest lista określająca kolejność przysługiwania wsparcia na zalesianie. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, rolnik otrzyma postanowienie o spełnieniu warunków do przyznania pomocy na zalesienie i o ocenieniu wniosku na co najmniej 6 pkt i wówczas jak zaznacza AR i MR może przystąpić do sadzenia lasu.