Corteva ogłasza wyniki za czwarty kwartał 2019 r. i cały rok 2019 oraz przedstawia wytyczne na rok 2020

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) ogłosiła wyniki finansowe za kwartał zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. oraz za cały rok 2019. Spółka przedstawiła również wytyczne na rok 2020.

Przegląd wyników za cały rok 2019

Zgodnie
z zasadami rachunkowości GAAP
Sprzedaż netto EPS (zysk na akcję) Dochód z działalności kontynuowanej
(po opodatkowaniu)
13,8 mld USD 0,02 USD 26 mln USD
w porównaniu do r. obr. 20182 (3%) +100%6 +101%6
W ujęciu niepodlegającym zasadom rachunkowości GAAP Sprzedaż organiczna1 EPS1 (zysk na akcję) operacyjny EBITDA1 operacyjna
14,3 mld USD 1,43 USD 2,0 mld USD
w porównaniu do r. obr. 20182 -% (6)% (4)%

 

 • Zysk operacyjny EBITDA1 wyniósł 2,0 miliardy USD, co oznacza wynik wyższy
  o 5%, niż zostało to wcześniej ogłoszone w prognozie spółki, oraz niższy o 4%
  w porównaniu do roku ubiegłego, co zostało spowodowane tym, iż spadki wyników finansowych związane z warunkami pogodowymi w Ameryce Północnej oraz wpływy walutowe zostały częściowo zrekompensowane przez oszczędność kosztów, zyski ze zbycia aktywów oraz udział nowych produktów.
 • Poza Ameryką Północną3 sprzedaż netto w roku 2019 wzrosła o 1%, odnotowując wzrost o 1% w segmencie środków ochrony roślin oraz utrzymując stały poziom sprzedaży w segmencie nasion. Sprzedaż nowych produktów przyczyniła się do wzrostu sprzedaży własnej1 o 7% w segmencie środków ochrony roślin oraz o 6% w segmencie nasion w pozostałych krajach.
 • W całym roku 2019 wartość sprzedaży netto wyniosła 13,8 miliarda USD, co oznacza 3% spadek w stosunku do roku ubiegłego, spowodowany kursem walut.
 • Zysk na akcję (EPS) z działalności kontynuowanej zgodnie z zasadami rachunkowości GAAP wyniósł 0,02 USD dla całego roku, natomiast dochód
  z działalności kontynuowanej po opodatkowaniu zgodnie z zasadami rachunkowości GAAP uplasował się na poziomie 26 milionów USD.
 • Synergie kosztowe w wyniku fuzji za rok 2019 wyniosły około 350 milionów USD, a do roku 2021 mogą osiągnąć nawet 1,2 miliarda USD.
 • W 2019 roku Corteva zwróciła akcjonariuszom około 220 milionów USD zgodnie
  z wcześniejszymi zapewnieniami.

„Nasze wyniki pokazują, że wykorzystaliśmy siłę naszej linii produktów, co pozwoliło nam na osiągnięcie wzrostu organicznego powyżej średniej rynkowej zwłaszcza poza Ameryką Północną. Wypełniliśmy również nasze zobowiązania w zakresie synergii kosztowych oraz usprawniliśmy nasze działania mające na celu zwiększenie wydajności. Podczas pierwszych sześciu miesięcy działalności jako samodzielne przedsiębiorstwo, pokazaliśmy naszą zbiorową siłę oraz umiejętność dostosowywania się do trudnych warunków rynkowych celem osiągnięcia dobrych wyników”.

„Jeśli chodzi o prognozy na przyszłość, oczekujemy, że powrót normalnych warunków pogodowych w Ameryce Północnej pozwoli nam osiągnąć jeszcze lepsze wyniki finansowe. Nieustannie zobowiązujemy się do zwiększania wartości spółki oraz wyników finansowych zgodnie z naszymi priorytetami” – mówi James C. Collins, Jr., CEO Corteva.

Aktualne informacje na temat firmy

 • Przyspieszenie wprowadzenia na rynek Soi Enlist E3™: Corteva przyspiesza wprowadzenie soi Enlist E3™4, jak również herbicydów Enlist One® i Enlist Duo® na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dobre wyniki handlowe oraz wyniki
  w zakresie badań w 2019 r. stanowią solidne podłoże do przyspieszenia wprowadzenia produktów. W czwartym kwartale podpisano ponad 20 dodatkowych licencji, co daje w sumie 120 licencji.
 • Chiny zatwierdzają gen odporności na szkodniki Conkesta: W czwartym kwartale Corteva otrzymała zezwolenie Chin na import produktów z soi zawierających gen odporności na szkodniki Conkesta™. Proces zatwierdzania trwał w Chinach od 2014 roku. Otrzymanie zezwolenia Chin na import to niezbędny etap do komercjalizacji produktu Conkesta E3™ w Ameryce Łacińskiej, co może nastąpić na początku 2020 r.
 • Sprzedaż aktywów w segmencie środków ochrony roślin dowodem na wprowadzenie modelu najlepszego właściciela: W czwartym kwartale Corteva wyraziła zgodę na sprzedaż aktywów związanych z substancją Chloropiryfos
  w Indiach, aktywów odnoszących się do substancji Bensulfuron metylowy
  w krajach Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Chin), aktywów przedsiębiorstwa powiązanych z substancją Quinoxyfen oraz niektórych amerykańskich marek herbicydów. Działania te są zgodne z zobowiązaniem Spółki do napędzania podejścia aktywnego zarządzania portfelem, skoncentrowanego na zwiększaniu marży oraz tworzeniu wartości dla akcjonariuszy.

1. Sprzedaż organiczna, wskaźnik EPS (zysk na akcję) operacyjny, wskaźnik EPS (zysk na akcję) operacyjny proforma, zysk operacyjny EBITDA oraz zysk operacyjny EBITDA pro forma to wskaźniki operacyjne niepodlegające zasadom rachunkowości GAAP. Dalsze wyjaśnienia znajdują się na stronie 8. 2. Informacje sporządzone według zasad rachunkowości GAAP, dotyczące pierwszego kwartału 2019 r. oraz roku ubiegłego, są informacjami pro forma i zostały przygotowane zgodnie z Artykułem 11 amerykańskiego Rozporządzenia S-X. Wskaźniki za te okresy niepodlegające zasadom rachunkowości GAAP są uzgadniane ze wskaźnikami rachunkowości GAAP pro forma. 3. Ameryka Północna oznacza Stany Zjednoczone oraz Kanadę. Region EMEA obejmuje Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę. 4. Soja Enlist E3™ została opracowana wspólnie przez Dow AgroSciences i MS Technologies™. 5. Spółka nie zapewnia najbardziej porównywalnego wskaźnika rachunkowości GAAP na zasadzie perspektywicznej. Dalsze wyjaśnienia znajdują się na stronie 8. 6. Polepszenie wyniku za rok 2019 w zakresie straty z działalności kontynuowanej po opodatkowaniu oraz wskaźnika EPS (zysk na akcję) zgodnie z zasadami rachunkowości GAAP jest spowodowane głównie brakiem odpisu z tytułu utraty wartości w trzecim kwartale 2018 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie 3 „Planów sprawozdań finansowych”.

Przegląd wyników za 4. kwartał 2019 r.

Zgodnie
z zasadami rachunkowości GAAP
Sprzedaż netto EPS (zysk na akcję) Strata z działalności kontynuowanej (AT)
3,0 mld USD (0,06) USD (42) mln USD
v. 4Q 2018 +6% +94% +94%
W ujęciu niepodlegającym zasadom rachunkowości GAAP Sprzedaż organiczna1 EPS1 (zysk na akcję) operacyjny EBITDA1 operacyjna
3,1 mld USD 0,07 USD 224 mln USD
v. 4Q 2018 9% +170% +348%

Podsumowanie czwartego kwartału 2019 r.

W czwartym kwartale zakończonym 31 grudnia 2019 r. sprzedaż netto wzrosła o 6%
w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy wzroście sprzedaży organicznej1 o 9%.

Sprzedaż ilościowa wzrosła o 6% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost sprzedaży ilościowej w obu segmentach był spowodowany głównie zwiększoną sprzedażą nasion oraz herbicydów EnlistTM na sezon 2020 w Ameryce Północnej oraz sprzedażą nowych produktów w Ameryce Łacińskiej i w rejonie EMEA3.

Cena lokalna wzrosła o 3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, dzięki wyższym cenom w Ameryce Łacińskiej, które są wynikiem korzystnego miksu ze sprzedaży produktów PowerCore Ultra®. Odnotowano niekorzystny trend walutowy na poziomie 3%, głównie ze względu na wartości brazylijskiego reala.

Spółka zyskała w tym kwartale około 50 mln USD dzięki synergiom wynikającym z fuzji.

Strata w rachunkowości GAAP z działalności kontynuowanej po opodatkowaniu za czwarty kwartał wyniosła (42) mln USD. Zysk operacyjny EBITDA1 wyniósł 224 mln USD, co stanowi wynik lepszy o 174 mln USD w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku na podstawie wstępnych obliczeń2.

Wzrost zysku operacyjnego EBITDA dla segmentu środków ochrony roślin wynika z synergii kosztowych na skutek fuzji, zysków ze zbycia aktywów oraz większej sprzedaży. Wzrost zysku operacyjnego EBITDA dla segmentu nasion odzwierciedla zyski ze wzrostu cen dzięki korzystnemu miksowi, synergii kosztowych wynikających z fuzji oraz stałej wydajności.

Spółka odnotowała stratę w wysokości (0,06) USD w zakresie wskaźnika EPS (zysk na akcję) zgodnie z zasadami rachunkowości GAAP z działalności kontynuowanej oraz 0,07 USD dla wskaźnika EPS1 (zysk na akcję) za czwarty kwartał 2019 r.

(w mln USD, chyba że wskazano inaczej) Rok obrotowy

2019

Rok obrotowy

 

2018

%

 

Zmiana

%

 

Zmiana organiczna1

Sprzedaż netto 13.846 USD 14.287 USD (3)% – %
Ameryka Północna 6.929 USD 7.412 USD (7)% (6)%
EMEA 2.740 USD 2.765 USD (1)% 7%
Ameryka Łacińska 2.889 USD 2.817 USD 3% 8%
Azja i Pacyfik 1.288 USD 1.293 USD – % 3%

 

(w mln USD, chyba że wskazano inaczej) 4Q

 

2019

4Q

 

2018

%

 

Zmiana

%

 

Zmiana organiczna1

Sprzedaż netto 2.983 USD 2.815 USD 6% 9%
Ameryka Północna 1.129 USD 978 USD 15% 16%
EMEA 404 USD 386 USD 5% 7%
Ameryka Łacińska 1.109 USD 1.083 USD 2% 8%
Azja i Pacyfik 341 USD 368 USD (7)% (6)%

 

Podsumowanie wyników dla segmentu środków ochrony roślin

Sprzedaż netto w segmencie środków ochrony roślin wyniosła w 2019 roku 6,3 mld USD, co stanowi spadek w porównaniu do wyników tej sprzedaży z roku 2018 (tj. 6,4 mld USD). Spadek, który został spowodowany 3% spadkiem wartości waluty i 1% zmianami w portfolio, został częściowo wyrównany 1% wzrostem sprzedaży ilościowej. Cena lokalna pozostała na tym samym poziomie.

Niekorzystne wpływy walutowe wynikały przede wszystkim ze zmian wartości brazylijskiego reala i euro. Wzrost sprzedaży ilościowej napędzany wprowadzaniem nowych produktów na rynek – w tym herbicydów EnlistTM i ArylexTM oraz insektycydu IsoclastTM – został częściowo wyrównany niekorzystnymi warunkami pogodowymi w Ameryce Północnej, które doprowadziły do braku zastosowania środków w okresie wiosennym.

Zyski ze wzrostu cen osiągnięte dzięki wprowadzeniu nowych produktów zostały wyrównane zwiększoną ofertą rabatową dla producentów w Ameryce Północnej. Zmiany w portfolio były spowodowane zbywaniem aktywów w Ameryce Północnej oraz Azji i Pacyfiku.

Pomimo spadku sprzedaży w 2019 roku, zysk operacyjny EBITDA pro forma dla segmentu środków ochrony roślin wyniósł w tym roku 1,1 mld USD, utrzymując się zasadniczo na tym samym poziomie, co w roku 2018. Spadki sprzedaży ilościowej w Ameryce Północnej, niekorzystne wpływy walutowe oraz wyższe koszty nakładów zrekompensowały z nawiązką synergie kosztowe, wyniki sprzedaży nowych produktów oraz utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki wydajności.

(w mln USD, chyba że wskazano inaczej) Rok obrotowy

2019

Rok obrotowy

2018

%

 

Zmiana

%

 

Zmiana organiczna1

Ameryka Północna 2.205 USD 2.438 USD (10)% (9)%
EMEA 1.362 USD 1.357 USD – % 7%
Ameryka
Łacińska
1.759 USD 1.715 USD 3% 8%
Azja i Pacyfik 930 USD 935 USD (1)% 3%
Całkowita sprzedaż netto w seg. środków ochrony roślin w roku obrotowym 6.256 USD 6.445 USD (3)% 1%

Wartość sprzedaży netto w segmencie środków ochrony roślin w czwartym kwartale 2019 r. wyniosła 1,7 miliarda USD, co oznacza 3% zwyżkę w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten był spowodowany 8% wzrostem sprzedaży ilościowej, który został częściowo wyrównany 3% spadkiem wartości waluty, 1% spadkiem ceny lokalnej oraz 1% zmianami w portfolio.

Wzrost sprzedaży ilościowej był napędzany głównie dzięki wprowadzeniu nowych produktów,
w tym herbicydu EnlistTM, w połączeniu z dużym popytem na insektycydy w Ameryce Łacińskiej. Niekorzystne wpływy walutowe wynikały przede wszystkim ze zmian wartości brazylijskiego reala.

Zyski ze wzrostu cen osiągnięte dzięki wprowadzeniu nowych produktów zostały wyrównane zwiększoną ofertą rabatową dla producentów w Ameryce Północnej. Zmiany w portfolio były spowodowane zbywaniem aktywów w Ameryce Północnej oraz Azji i Pacyfiku.

EBITDA operacyjna dla segmentu środków ochrony roślin wyniosła w czwartym kwartale 277 mln USD, co stanowi zwyżkę w porównaniu do kwoty 169 mln USD odnotowanej za analogiczny kwartał ubiegłego roku. Synergie kosztowe, zyski ze zbycia aktywów oraz wzrost sprzedaży zostały wyrównane przez wyższe koszty sprzedaży oraz zmiany w portfolio.

(w mln USD, chyba że wskazano inaczej) 4Q

 

2019

4Q

 

2018

%

 

Zmiana

%

 

Zmiana organiczna1

Ameryka Północna 643 USD 594 USD 8% 9%
EMEA 226 USD 200 USD 13% 16%
Ameryka Łacińska 615 USD 613 USD – % 7%
Azja i Pacyfik 256 USD 282 USD (9)% (7)%
Całkowita sprzedaż netto w seg. środków ochrony roślin w 4. kwartale 1.740 USD 1.689 USD 3% 7%

Podsumowanie wyników dla segmentu nasion

Sprzedaż netto w segmencie nasion wyniosła w 2019 roku około 7,6 mld USD, co stanowi spadek w porównaniu do wyników tej sprzedaży z roku 2018 (tj. 7,8 mld USD). Spadek ten został spowodowany 2% spadkiem wartości waluty oraz 1% spadkiem sprzedaży ilościowej. Cena lokalna pozostała na tym samym poziomie.

Niekorzystne wpływy walutowe wynikały przede wszystkim ze zmian wartości brazylijskiego reala, walut wschodnioeuropejskich oraz euro. Wzrost sprzedaży ilościowej kukurydzy w rejonie EMEA został wyrównany znacznymi opóźnieniami w siewie w Ameryce Północnej, spowodowanymi warunkami pogodowymi. Doprowadziło to do zmniejszenia areału soi oraz zmianami w strukturze dostaw i sprzedaży w Ameryce Północnej.

Presja cenowa w segmencie nasion soi w USA oraz zwiększenie skali ponownych nasadzeń soi i kukurydzy w Ameryce Północnej zostały zrekompensowane przez korzystny miks oraz penetrację rynku przez produkty PowerCore Ultra® w Ameryce Łacińskiej.

Zysk operacyjny EBITDA pro forma wyniósł w 2019 roku 1,0 mld USD, co stanowi spadek o 9% w stosunku do ubiegłego roku. Presja cenowa, niekorzystne wpływy walutowe, wyższe prowizje i koszty nakładów oraz spadek sprzedaży ilościowej wpłynęły niekorzystnie na synergie kosztowe oraz bieżącą wydajność.

(w mln USD, chyba że wskazano inaczej) Rok obrotowy

2019

Rok obrotowy

 

2018

%

 

Zmiana

%

Zmiana organiczna (1)

Ameryka Północna 4.724 USD 4.974 USD (5)% (5)%
EMEA 1.378 USD 1.408 USD (2)% 6%
Ameryka Łacińska 1.130 USD 1.102 USD 3% 7%
Azja i Pacyfik 358 USD 358 USD – % 4%
Całkowita
sprzedaż netto w seg. Nasion w roku obrotowym
7.590 USD 7.842 USD (3)% (1)%

Sprzedaż netto w segmencie nasion wyniosła w czwartym kwartale 2019 roku 1,2 mld USD, co stanowi zwyżkę w porównaniu do wyników tej sprzedaży z roku ubiegłego (tj. 1,1 mld USD). Wzrost ten był spowodowany 8% wzrostem ceny lokalnej oraz 5% wzrostem sprzedaży ilościowej, który został częściowo wyrównany przez 3% spadek wartości waluty.

Wzrost ceny lokalnej był w głównej mierze napędzany przez korzystny miks w Ameryce Łacińskiej z produktów PowerCore Ultra®, a w Ameryce Północnej przez zyski ze wzrostu cen
w segmencie kukurydzy oraz dochody z licencji. Wzrost sprzedaży ilościowej odnotowano dzięki zdywersyfikowanej strukturze dostaw w Ameryce Północnej.

Niekorzystne wpływy walutowe w dużej mierze wynikały ze zmian wartości brazylijskiego reala.

Zysk operacyjny EBITDA dla segmentu nasion wykazał sezonową stratę w czwartym kwartale 2019 roku w wysokości (26) mln USD, co stanowi poprawę w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego, kiedy to odnotowano stratę na poziomie (87) mln USD. Zyski
ze wzrostu cen w zakresie korzystnego miksu produktów, synergii kosztów i bieżącej wydajności zostały częściowo wyrównane przez wyższe koszty nakładów spowodowane wyższymi należnościami licencyjnymi oraz niższą wydajnością produkcji.

(w mln USD, chyba że wskazano inaczej) 4Q

 

2019

4Q

 

2018

%

 

Zmiana

%

Zmiana organiczna (1)

Ameryka Północna 486 USD 384 USD 27% 26%
EMEA 178 USD 186 USD (4)% (3)%
Ameryka Łacińska 494 USD 470 USD 5% 11%
Azja i Pacyfik 85 USD 86 USD (1)% (4)%
Całkowita
sprzedaż netto w seg. nasion w 4. kwartale
1.243 USD 1.126 USD 10% 13%

Perspektywy rozwoju

Zgodnie z wytycznymi5 przedstawionymi przez Spółkę, wartość sprzedaży netto w całym roku 2020 wyniesie około 14,5 mld USD, a oczekiwany zysk operacyjny EBITDA za ten sam okres to około 2,2 mld USD. Prognozy wskazują, iż zakres wskaźnika EPS (zysk na akcję) operacyjny będzie mieścić się w przedziale od 1,45 do 1,55 USD na akcję.

Corteva nie może dokonać uzgodnienia własnych perspektywicznych wskaźników finansowych w ujęciu niepodlegającym zasadom rachunkowości GAAP (non-GAAP) z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi zgodnymi z U.S. GAAP, ponieważ nie jest w stanie z wystarczającą pewnością prognozować na temat pozycji pozostających poza jej kontrolą (np. pozycji znaczących) bez ponoszenia nadmiernych nakładów.

Informacja prasowa Corteva Agriscience