Co dziki zabrały, ARiMR odda. Ale czasu na złożenie wniosku coraz mniej!

Podlascy rolnicy, którzy ponieśli szkody w wyniku działalności dzików w uprawach, mogą spodziewać się pomocy od ARiMR. Rada Ministrów przyjęła już rozporządzenie w tej sprawie. Ale czasu na złożenie wniosku o wsparcie nie pozostało już byt wiele!

Podlaska Izba Rolnicza poinformowała, że 18 listopada 2014r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa. Umożliwi ono rolnikom ubieganie się o pomoc za szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych. Stawka pomocy wyniesie 850 zł za 1 ha uszkodzonej powierzchni. Szkody te będą oceniać specjalnie do tego stworzone zespoły, powołane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Producenci rolni otrzymają wparcie finansowe za szkody wyrządzone przez dziki w 2014 r. w uprawach rolnych położonych na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami (strefa czerwona i żółta). Udzielane wsparcie będzie miało charakter pomocy de minimis.
Pomoc finansowa dla jednego rolnika nie będzie mogła przekroczyć kwoty o równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten będzie pomniejszony o kwotę pomocy de minimis udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat. Będzie ona również pomniejszona o wysokość odszkodowania, jakie otrzyma rolnik na podstawie prawa łowieckiego.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Wnioski w sprawie przyznania rekompensat za straty powinny zostać złożone do 28 listopada 2014 r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie apeluje do wszystkich rolników, którzy zgłosili szkody wyrządzone przez dziki w uprawach do zespołów do spraw oceny rozmiaru szkód powołanych przez PODR i znajdują się na ich liście, o jak najszybsze zgłaszanie się do biur powiatowych ARiMR w celu złożenia:
– wniosku
– oświadczeń i zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie
 -oświadczenia o powierzchni upraw na której zostały wyrządzone szkody.
Renata Struzik, źródło: PODR