Chcą wprowadzenia wcześniejszych emerytur rolniczych

0
1024

Do prac w Sejmie RP został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dotyczy on wprowadzenia emerytur dla rolników po ukończeniu 55 i 60 lat przy konieczności posiadania 30 letniego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy rolnicy zostali objęci powszechnym wiekiem emerytalnymnie mogą już przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, jak miało to miejsce do końca 2017 roku.

Według autorów projektu ustawy przywrócenie poprzednich warunków umożliwiających przejścia na emeryturę jest zasadne ze względu na trudny charakter pracy, który wymaga nie tylko dużej sprawności i wytrzymałości, ale warunkuje także określony tryb życia.
Projektodawcy proponują powrócić do poprzednich rozwiązań dotyczących wieku emerytalnego dla rolników. Zgodnie z projektem rolnik będzie miał możliwość przejścia na emeryturę po ukończeniu odpowiednio 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn, gdy przez 30 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Obecnie emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu w KRUS rolnikowi lub jego domownikowi, który spełnia jednocześnie 2 warunki osiągnął wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny i podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 roku, od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi(przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

Źródło: Sejm RP

Opracował: Samuel Skrzysz