Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 r.

Według analityków z Głównego Urzędu Statystycznego na rynku rolnym w styczniu 2017 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca odnotowano wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem cen żywca wieprzowego, a także owsa na targowiskach oraz żywca drobiowego i mleka w skupie.

Jak zaznacza GUS w porównaniu z notowaniami w styczniu 2016 r. na obu rynkach zmalały ceny produktów roślinnych, wzrosły natomiast ceny produktów zwierzęcych z wyjątkiem żywca drobiowego w skupie.

W styczniu 2017 r. ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły do poziomu 65,64 zł/dt, tj. o 2,8%, ale w odniesieniu do stycznia 2016 r. były niższe o 1,8%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 74,85 zł, tj. o 0,4% więcej niż przed miesiącem, ale o 3,3% mniej niż przed rokiem.

Ceny żyta w skupie wzrosły o 2,7% w porównaniu z grudniem 2016 r. do poziomu 55,75 zł/dt,, ale były niższe niż w styczniu ub. r. o 1,5%. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 58,96 zł/dt i były wyższe o 0,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale niższe o 4,2% w porównaniu ze styczniem 2016 r.

Za jęczmień w skupie płacono 60,02 zł/dt, tj. o 0,9% więcej niż przed miesiącem, ale o 5,2% mniej niż styczniu 2016 r. W obrocie targowiskowym ceny jęczmienia wyniosły 68,80 zł/dt i były wyższe o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 4,2% niższe w porównaniu ze styczniem ub. r.

W styczniu 2017 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 59,60 zł/dt, tj. wzrosły o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 roku zmalały o 3,5%. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 63,74 zł/dt, w stosunku do grudnia ub. r. wzrosły o 0,5% lecz w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku były niższe o 4,8%.

Ceny owsa w skupie wzrosły do 54,42 zł/dt, tj. o 2,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale były niższe o 3,8% w porównaniu ze styczniem 2016 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 60,94 zł. i była o 0,4% niższa niż przed miesiącem i o 1,8% niż przed rokiem.

W styczniu za ziemniaki w skupie płacono 52,04 zł/dt. W skali miesiąca wzrost cen wyniósł 60,2%, ale w skali roku odnotowano spadek 10,4%. Na targowiskach za produkt ten płacono średnio 81,69 zł/dt., tj. o 2,7% więcej niż przed miesiącem, ale o 17,8% mniej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,91 zł/kg i były niższe o 2,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale o 23,8% wyższe niż w styczniu 2016 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,88 zł/kg, tj. były niższe o 1,6% niż w grudniu 2016 r., ale o 11,2% wyższe niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Za prosię na chów płacono na targowiskach 166,55 zł/szt., tj. o 1,2% więcej niż przed miesiącem i o 16,5% więcej niż przed rokiem.

W styczniu 2017 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,3 wobec 8,6 w grudniu ub. r.), relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia również uległa pogorszeniu (odpowiednio 7,1 wobec 7,3).

W styczniu 2017 r. ceny skupu żywca wołowego wyniosły 6,31 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,3% i o 3,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Ceny na targowiskach wyniosły 7,00 zł/kg i były wyższe o 4,5% zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i w odniesieniu do stycznia ub. roku.
Ceny skupu drobiu rzeźnego były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,9%, w skali roku o 7,8% i wyniosły 3,36 zł/kg.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 132,03 zł, tj. o 2,9% mniej niż przed miesiącem, ale o 18,1% więcej niż w styczniu ub. roku.

Źródło: GUS