Błąd w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na 2012 rok

Jak co roku Instytut Ogrodnictwa – Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych w Skierniewicach uaktualnia Program Ochrony Roślin Sadowniczych. W oparciu o rejestr środków ochrony roślin opublikowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym dokumencie/biuletynie publikowane są informacje o wszystkich dopuszczonych do stosowania w uprawach sadowniczych pestycydach oraz o metodach zwalczania agrofagów opartych na prawidłowym monitoringu i progach szkodliwości. W Program Ochrony Roślin Sadowniczych na 2012 rok wkradł się błąd.

Program zawiera także wykaz wszystkich środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w produkcji integrowanej, a także pierwszy raz w Programie opublikowane zostały informacje na temat przynależności poszczególnych środków ochrony roślin (grzybo-, bakterio-, owado- i roztoczobójczych) do określonych grup chemicznych. Te informacje są niezwykle przydatne sadownikom zwłaszcza, w kontekście wzrastającej z roku na rok odporności na niektóre środki ochrony roślin. Rotacja, głównie insektycydów, jest ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony. Jest ona szczególnie ważna w obliczu narastającego zjawiska uodporniania się szkodników na niektóre substancje aktywne – stąd jej kluczowa rola w strategiach zapobiegania występowania tego problemu. Prawidłowo prowadzona rotacja polega na przemiennym stosowaniu preparatów pochodzących z różnych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie oddziaływania na szkodnika. Warto pamiętać, że należy rotować substancje aktywne, a nie nazwy preparatów (preparaty o różnych nazwach mogą zawierać te same substancje aktywne).
W Program Ochrony Roślin Sadowniczych na 2012 rok wkradł się błąd. Szeroko stosowany do zwalczania przędziorków i pordzewiaczy selektywny preparat Ortus 05 SC na skutek błędu redakcyjnego w wykazie środków dopuszczonych do stosowania w integrowanej produkcji owoców (str. 63) został mylnie umieszczony wśród środków owadobójczych, a nie roztoczobójczych.
Przypominamy zatem, iż preparat Ortus jest typowym akarycydem produkowanym w formie koncentratu zawiesinowego na bazie wody. Pod względem chemicznym zaliczany jest do grupy fenoksypyrazoli. Na roślinie preparat ten działa powierzchniowo, a w stosunku do przędziorków kontaktowo i żołądkowo. Zwalcza skutecznie wszystkie stadia ruchome różnych gatunków przędziorków. Wśród dotychczas stosowanych akarycydów, preparat ma najszybsze działanie natychmiastowe (tzw. knock down). W temperaturze powyżej 20oC efekt ten występuje już po niespełna godzinie, a w temperaturze ok. 30oC w ciągu niespełna 20 minut. Długi jest natomiast okres działania następczego. Preparat ten zabezpiecza bowiem rośliny przed przędziorkami nawet do 7 tygodni. Dodatkową zaletą jest to, że preparat jest stosunkowo odporny na zmywanie. Półgodzinny opad wielkości 5 mm jedynie nieznacznie obniża skuteczność preparatu.
Po ostatniej rejestracji, w odniesieniu do roślin sadowniczych zarejestrowany jest w Polsce do zwalczania przędziorków na jabłoniach, gruszach i śliwach. Preparat Ortus 05 SC jest zarejestrowany również do zwalczania dwóch ważnych gatunków szpecieli – pordzewiacza jabłoniowego na jabłoni i pordzewiacza śliwowego na śliwie. Zarejestrowanie tego preparatu do zwalczania szpecieli jest bardzo ważne z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że w ostatnich latach zagrożenie ze strony tych najmniejszych szkodników wyraźnie wzrosło i w wielu sadach ich liczebność bardzo często przekracza progi zagrożenia. Po drugie, ze względu na to, że do zwalczania tej grupy szkodników zarejestrowanych jest niewiele preparatów, co utrudnia realizację ich racjonalnego zwalczania.
Mamy nadzieję, że powyższa informacja korygująca błąd, jaki znalazł się w Programie pozwoli na prawidłowe stosowanie preparatu.