Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Dowolność pakowaniaPlany zwalczania pomoru świń w Rumunii i BułgariiAreał uprawy pszenicy w Wielkiej Brytanii w 2007 r.Wzrost zużycia biopaliw we Francji


Dowolność pakowania

Komisja Europejska zadecydowała, że obecnie istniejące rozporządzenia dotyczące kształtu i wielkości opakowań różnych towarów zostaną zastąpione jednym, wspólnym dla całej Unii zarządzeniem. Dopuszcza ono wszelkie kształty i wielkości opakowań. Żaden kraj członkowski nie będzie mógł zabronić importu towaru ze względu na jego nieodpowiednią wielkość lub kształt opakowania. Istniejące restrykcje zostaną utrzymane tylko w odniesieniu do napojów alkoholowych. Rozporządzenie to musi być jeszcze zatwierdzone przez Parlament Europejski.

(Agra Europe 2006, nr 2227, s. EP/9)
W.M.

Plany zwalczania pomoru świń w Rumunii i Bułgarii

Unia Europejska zaaprobowała plan wyeliminowania pomoru świń przedstawiony przez Rumunię. Plan ten stanowi część wielu działań, które mają przejściowo obowiązywać po przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej. W ramach planu Rumunia otrzyma z Funduszu Weterynaryjnego Unii szczepionki przeciwko pomorowi, które będzie się podawać, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Refundowane będą też inne działania zmierzające do tego celu. Obecnie obowiązujący zakaz importu żywych świń i wieprzowiny z Rumunii i Bułgarii zostanie utrzymany przez 9 miesięcy po przystąpieniu tych państw do Unii. W Bułgarii w 2006 r. zanotowano dotychczas 7 przypadków pomoru świń. Znacznie gorsza sytuacja panuje w Rumunii – wykryto tu już ponad 500 przypadków. W związku z tym w Rumunii wieprzowina będzie musiała mieć specjalne stemple dopuszczające ją do spożycia tylko w kraju.

(Agra Europe 2006, nr 2228, s. EP/6)
W.M.

Areał uprawy pszenicy w Wielkiej Brytanii w 2007 r.

Szacuje się, że areał uprawy pszenicy w Wielkiej Brytanii w 2007 r. będzie o 2-3% większy niż w bieżącym roku. Zwiększy się on pod wpływem cen ziarna, które są obecnie wysokie, szczególnie dotyczy to ziarna paszowego. Zapotrzebowanie na biopaliwa wpłynie natomiast na wzrost powierzchni uprawy rzepaku.

(Agra Europe 2006, nr 2229, s. M/5)
W.M.

Wzrost zużycia biopaliw we Francji

Rząd francuski postanowił, że w 2008 r. udział biopaliw w ogólnym zużyciu paliw wyniesie 5,75%, w 2010 r. – 7%, a w 2015 r. – 10%. Są to ilości przewyższające wartości zakładane przez Unię Europejską. Wkrótce zostanie wybudowanych 11 nowych zakładów produkujących biopaliwa.

(Agra Europe 2006, nr 2229, s. N/1)
W.M. N