Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Wzrost produkcji wieprzowiny na UkrainieSpadek zachorowań na BSE w Unii EuropejskiejPrzewidywany spadek zbiorów zbóż w RosjiSubsydia na rolnictwo ekologicznePomór świń w Niemczech


Wzrost produkcji wieprzowiny na Ukrainie

Produkcja wieprzowiny na Ukrainie, po gwałtownym spadku w 2004 r., obecnie zaczęła wzrastać. Wpływają na to niskie ceny pasz oraz wysokie ceny mięsa.

Ukraiński rynek wieprzowiny w latach 2003-06

Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

Pogłowie świń (tys. szt.)
w tym macior

9204
633

7322
530

6466
510

6938
540

Produkcja mięsna (tys. t)

630

558

590

620

Import (tys. t)

10

52

75

90

Eksport (tys. t)

12

8

6

10

Popyt (tys. t)

628

602

650

700

Samowystarczalność (%)

102

93

91

89

Spożycie (kg na osobę)

12,8

9,8

10,4

11,4

W styczniu bieżącego roku pogłowie świń było o 7% większe niż rok wcześniej, po raz pierwszy liczebność świń przewyższyła liczebność bydła w tym kraju. W lutym pogłowie świń rosło w dalszym ciągu i osiągnęło 7 mln sztuk. Produkcja mięsa była w tym czasie o 6% większa niż rok wcześniej. W końcu lutego producenci uzyskiwali około 1,60 euro za kilogram żywca.

(Agra Europe 2006, nr 2199, s. M/5)
W.M.


Spadek zachorowań na BSE w Unii Europejskiej

Liczba przypadków BSE w krajach Unii Europejskiej w 2005 r. wyniosła 515 i była o 42,5% mniejsza niż rok wcześniej. W dalszym ciągu najwięcej zachorowań zanotowano w Wielkiej Brytanii. BSE stwierdzono tam u 225 zwierząt. Należy jednak pamiętać, że jest to liczba o 34% mniejsza niż rok wcześniej i o 81% mniejsza niż w 2001 r., kiedy to zachorowało 1202 zwierząt. W okresie największego nasilenia epidemii, czyli w 1992 r. zanotowano w tym kraju około 30 tys. przypadków. Kolejne miejsce pod względem częstotliwości zachorowań zajmuje Hiszpania (75 przypadków) i Irlandia (69 przypadków). W Finlandii, Szwecji i Grecji w 2005 r. nie stwierdzono BSE.

(Agra Europe 2006, nr 2200, s. EP/10)
W.M.


Przewidywany spadek zbiorów zbóż w Rosji

Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, zbiory zbóż w tym kraju wyniosą w bieżącym roku 70-77 mln ton, czyli będą o 11% mniejsze niż rok wcześniej. Najcięższa od 20 lat zima spowodowała, że straty w zasiewach ozimych dochodzą do 25%. Nie ma również dużej szansy na zwiększenie zasiewów zbóż jarych. Utrudnia to przestarzały sprzęt oraz wysokie ceny paliw i nawozów. Dodatkowym czynnikiem, który może wpłynąć na obniżenie plonów jest niski poziom wód gruntowych w zachodniej Syberii i rejonie Uralu, głównych terenach uprawy zbóż jarych.

(Agra Europe 2006, nr 2200, s. M/2)
W.M.


Subsydia na rolnictwo ekologiczne

Flamandzkie władze w Belgii przyznały 460 tys. euro na program promowania ekologicznej żywności. Wykorzystane będą też fundusze unijne. Trzyletnia kampania ma na celu zarówno zwiększenie spożycia artykułów ekologicznych, jak i wzrost zainteresowania rolników ich produkcją. W 2005 r. wydatki we flamandzkich gospodarstwach domowych na żywność ekologiczną były o 2,1% większe niż rok wcześniej, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tymi produktami. W sklepach jednak pojawia się głównie importowana żywność ekologiczna – jej krajowa produkcja jest niewielka i zbyt rozproszona.

(Agra Europe 2006, nr 2201, s. N/5)
W.M.


Pomór świń w Niemczech

W Niemczech, w Północnej Nadrenii Westfalii, wystąpił kolejny, trzeci już przypadek pomoru świń. Ubito 1200 świń, a wcześniej 2200. Wprowadzono standardowe zarządzenia ograniczające możliwość rozprzestrzenienia się choroby.

(Agra Europe 2005, nr 2201, s. EP/8)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka