Bezpłatne badania słuchu i głosu dla dzieci z terenów wiejskich

Około 105 tys. dzieci z terenów wiejskich i małych miast, w wieku 7 lat, ma szansę skorzystać z programu “Bezpłatnych badań przesiewowych słuchu i głosu”. Zrealizuje je KRUS we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Człowiek – Człowiekowi”. Badania audiometryczne będą prowadzone od marca br. przez 3-4 miesiące w szkołach podstawowych. N”

Zasadniczym celem Programu jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z zaburzeniami słuchu lub mowy, zapewnienie im nieodpłatnej specjalistycznej opieki umożliwiającej prawidłowy rozwój i edukację. Dlatego też, badania audiometyczne u dzieci są bezpłatne, dobrowolne, całkowicie bezpieczne dla każdego dziecka i wysoce skuteczne. Warunkiem poddania dziecka badaniu audiometrycznemu jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Stosowane dokumenty można ściągnąć ze stron internetowych podanych w ostatnim akapicie tekstu.

Badania przesiewowe będą realizowane w województwach: lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Będą prowadzone równolegle we wszystkich województwach, wyłącznie na terenie szkół i w czasie lekcyjnym, przy użyciu audiometrów przesiewowych dających możliwość przesyłania wyników do centralnej bazy danych za pomocą Internetu. Osoby prowadzące badania zostały przeszkolone przez Koordynatora Programu. Rodzice lub opiekunowie dzieci, u których zostaną wykryte zaburzenia słuchu lub głosu, otrzymają informację co do dalszego, nieodpłatnego postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przeprowadził w ostatnich dziewięciu latach unikatowe, nie tylko w skali kraju, podobne badania przesiewowe u ponad pół miliona dzieci. Wykazały one, że u co piątego dziecka występują różnego rodzaju problemy zdrowotne będące wynikiem zaburzeń narządu słuchu, mowy i wzroku, utrudniających naukę i komunikowanie się z otoczeniem. Co więcej, w blisko 65 proc. wykrytych przypadków zaburzeń u dzieci, ich rodzice/opiekunowie nie byli świadomi istnienia problemu wymagającego poddania dziecka stałej lub okresowej opiece audiologa, foniatry, logopedy, psychologa lub pedagoga.

Więcej informacji o programie na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Człowiek – Człowiekowi” www.sponin.org.plorazwww.krus.gov.pl

opr. MS
Wrp.pl

Dodatkowe informacje o programie:
Partnerami Programu są: Wojewódzkie Kuratoria Oświaty, władze samorządowe, dyrekcje oraz nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych,Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej.
Program jest współfinansowany: przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ze środków przeznaczonych na realizację działalności statutowej obu podmiotów. Badania audiometyczne u dzieci są bezpłatne, dobrowolne, całkowicie bezpieczne dla każdego dziecka i wysoce skuteczne. Warunkiem poddania dziecka badaniu audiometrycznemu jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka (formularz zamieszczamy poniżej). Wszystkie zgromadzone w tym celu dane są zastrzeżone, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Ich wyniki badań zostaną opublikowane po zakończeniu Programu.”