Bez opłat za usuwanie tam bobrowych

Podlaska Izba Rolnicza apeluje do Ministra Środowiska o zwolnienie rolników (jako osób fizycznych) z ponoszenia opłat za wydanie zezwolenia na czynności związane z usuwaniem tam bobrowych, umyślne zabicie lub przemieszczenie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce bobrów, które swoimi działaniami przyczyniają się do powstawania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1182) osoba fizyczna składając wniosek o wydanie zezwolenia zobowiązana jest uiścić opłatę skarbową w wysokości 82 złotych.
W ocenie PIR pobieranie tych opłat nie niezrozumiałe w sytuacji, gdy rolnik poniósł straty wyrządzone przez to zwierzę i dodatkowo jest zmuszony zapłacić za zezwolenie na usunięcie np. tam bobrowych.