Bez koncesji nie będzie kopalni

Budowa nowej kopalni odkrywkowej na terenie gmin Krobia i Miejska Górka wciąż nie jest pewna. I nie będzie, dopóki inwestor nie złoży wniosku o przyznanie koncesji na wydobywanie węgla w tym miejscu i tej koncesji nie otrzyma.

Jakiś czas temu pisaliśmy o strajkach rolników w związku z planami eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka, a dokładniej mówiąc, budowania tam kopalni odkrywkowej. Tymczasem ministerstwo środowiska poinformowało, że nie ma jeszcze zgody na rozpoczęcie eksploatacji tego złoża. Pomimo, że decyzja zatwierdzająca dodatek do dokumentacji złoża węgla brunatnego „Oczkowice", został już wydana na wniosek PAK Górnictwo Sp. z o.o.
Jak podkreśla resort rolnictwa, powyższa decyzja jest potwierdzeniem wyników prac geologicznych, stwierdzających, że na tych terenach znajdują się złoża węgla brunatnego. Przypomina również, że aby kopalnię wybudować, należy otrzymać koncesję na wydobycie węgla ze złoża. A żeby ją uzyskać, należy złożyć wniosek o jej udzielenie wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. Proces ten z kolei przebiega pod czujnym okiem regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który dokonuje szczegółowej oceny wpływu planowanej inwestycji między innymi na środowisko, warunki życia ludzi, dobra materialne oraz dokona analizy możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Koncesja na wydobywanie kopaliny nie zależy tylko i wyłącznie od ministerstwa środowiska, ponieważ do jej udzielenia wymagane jest uzgodnienie planowanej działalności z właściwym miejscowo organem gminy w zakresie zgodności z treścią miejscowego planu przestrzennego gminy lub studium, w przypadku braku planu. Ponadto, warunkiem udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża jest uzyskanie uzgodnienia ministra właściwego do spraw gospodarki. Dopiero stanowiska wszystkich tych organów będą wiążące w kwestii wydania koncesji.
Co najważniejsze w tej konkretnej sprawie, do środy, 4. Marca 2015 r. do resortu środowiska nie wpłynął wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Oczkowice". Jeśli taki wniosek zostanie złożony, zostanie rozpoczęte postępowanie, pod koniec którego rozstrzygnięta zostanie kwestia budowy kopalni. Przed wszczęciem postępowania nie jest możliwe przesądzenie o treści tej decyzji.

Renata Struzik, źródło: KRIR