Będzie pomoc za wymarznięte uprawy

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają intensywne prace, aby z pomocy finansowej z działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” w ramach PROW 2007-2013 mogli także skorzystać rolnicy, których uprawy wymarzły w trakcie zimy lub w wyniku wiosennych przymrozków.”

Planuje się, że wsparciem z tego działania mają być również objęci rolnicy, którzy ponieśli straty wywołane przez np. huragan, gradobicie, deszcz nawalny czy suszę.
Warunki przyznawania pomocy nie mają ulec zmianie. To znaczy, że aby otrzymać wsparcie finansowe trzeba udokumentować straty średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda (w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach), zaś straty w majątku trwałym tzn. budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich nie mniejsze niż 10 tys. złotych.
Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach np. z powodu wymarznięcia lub przymrozków, powinni zgłosić się do swojego wójta, aby zwrócił się do wojewody o powołanie komisji, która oszacuje powstałe straty. Dopiero powołane przez wojewodę komisje będą oceniały zniszczenia powstałe w gospodarstwach. Dlatego, ważne jest, aby do czasu przybycia komisji w gospodarstwie nie wykonywać żadnych prac, które mogłyby utrudnić stwierdzenie i oszacowanie strat, np. wycinania zniszczonych przez mróz czy przymrozki drzew.
Budżet całościowy wynosi około 100 mln euro. Dotychczas ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie takiej pomocy, a złożone wtedy przez rolników ponad trzy tysiące wniosków wykorzystuje w około 56% pulę środków przeznaczonych na to działanie. Rolnik może otrzymać z tego działania w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 nawet 300 tys. zł dofinansowania. Istotne jest, że jest to pomoc finansowa na przywrócenie potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie, a nie rekompensata za zniszczenia spowodowane klęską żywiołową. Można więc w ramach tego działania kupić maszyny rolnicze, wyremontować lub odbudować zniszczone budynki służące do produkcji rolniczej, nabyć kwalifikowany materiał szkółkarski do odtworzenia sadu zniszczonego wskutek powodzi itp. Nie można natomiast przeznaczyć tych pieniędzy na odbudowę zniszczonego domu mieszkalnego czy np. samochodu.