Będzie łatwiej zwalczać ASF

Prezydent RP Andrzej Duda 29 września podpisał ustawę z 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Jej celem jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wprowadzane przepisy dają większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej m.in. do nakładania dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Chodzi o możliwość nakazania przez powiatowego lekarza weterynarii, w drodze decyzji, sanitarnego uboju zwierząt, które będzie odbywało się za odszkodowaniem ze środków budżetu państwa. Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakładać na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązek odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących, zgłaszania dostrzeżonych objawów chorób tych zwierząt, dostarczenia odstrzelonych zwierząt w określone miejsca, a na zarządców dróg publicznych obowiązek wykładania mat dezynfekcyjnych – informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Dodatkowo znowelizowane przepisy pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na lepszą identyfikację osób (podmiotów) prowadzących handel trzodą chlewną. Ustawa zaostrza bowiem przepisy dotyczące rejestracji świń. Wprowadza obowiązek rejestracji zwierząt w ciągu 30 dni, a każde przemieszczanie (zmiana miejsca pobytu zwierzęcia) ma być zgłoszone w ciągu 7 dni, natomiast w okresie kiedy występuje choroba zakaźna i gospodarstwo znajduje się na terenie wyznaczonych stref, rolnik będzie miał obowiązek zgłaszania wszystkich przemieszczeń, sprzedaży, ubytków, w ciągu 24 godzin.

Istotną zmianą jest też wprowadzenie znakowania zwierząt numerami wszystkich kolejnych siedzib stad, w których przebywały.  Ponadto, w przypadku wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej usunięcie uchybień w zakresie oznakowania zwierząt, jeżeli decyzja ta nie zostanie wykonana, powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, będzie mógł nakazać zabicie zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia na koszt jego posiadacza.

Źródło: Prezydent RP