Banki udzieliły rolnikom 9 tys 152 kredytów klęskowych””

Według stanu na dzień 16 listopada 2006r., do Agencji wpłynęło 51 zgód MRiRW na uruchomienie linii kredytów klęskowych” dla 898.827 gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęski tegorocznej suszy, z terenu wszystkich województw. Kwota oszacowanych strat powstałych w wyniku klęski suszy wynosi 6.138,4 mln zł. N”

Pierwsze zgody MRiRW na uruchomienie kredytów klęskowych” dla poszkodowanych w wyniku tegorocznej klęski suszy wpłynęły do Agencji w dniu 30 sierpnia br. Informacje o wyrażeniu przez MRiRW zgód na uruchomienie linii kredytów “klęskowych” Agencja przekazuje do banków współpracujących natychmiast po ich otrzymaniu, bez zbędnej zwłoki.
Największe straty w wyniku tegorocznej suszy poniosły województwa:
1. wielkopolskie (977,7 mln zł),
2. kujawsko-pomorskie (820,3 mln zł),
3. mazowieckie (812,8 mln zł),
4. łódzkie (545,4 mln zł),
5. warmińsko-mazurskie (509,5 mln zł).
W planie finansowym Agencji na 2006 rok na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów “klęskowych” zarezerwowana została kwota 16,5 mln zł.
Do dnia dzisiejszego na wnioski banków współpracujących Agencja określiła im na 2006r. limit:
– akcji kredytowej w wysokości 2.947,5 mln zł,
– dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych w 2006r. w wysokości 10,2 mln zł.
Największy limit akcji kredytowej dla kredytów klęskowych planowanych do udzielenia w związku z tegoroczną suszą, wg stanu na dzień dzisiejszy, otrzymały następujące województwa:
1. mazowieckie (481,1 mln zł),
2. wielkopolskie (435,4 mln zł),
3. kujawsko-pomorskie (318,1 mln zł),
4. łódzkie (250,8 mln zł),
5. dolnośląskie (230,5 mln zł).
Wymienione limity środków otrzymały następujące banki:
1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
2. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
5. Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
6. Bank Zachodni WBK S.A.,
7. Bank Millennium S.A.,
8. PKO BP SA.,
9. Kredyt Bank S.A.,
10. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,
11. Bank Ochrony Środowiska S.A.,
12.BRE Bank S.A.,
13.ING Bank Śląski S.A.
Banki zrzeszające banki spółdzielcze, tj. BPS S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i GBW S.A. otrzymały limit akcji kredytowej w łącznej kwocie 2.741,8 mln zł, tj. 93% łącznej akcji określonej do dnia dzisiejszego wszystkim bankom.
Na podstawie sprawozdawczości otrzymanej z banków współpracujących na koniec października 2006r. udzieliły one 9.152 kredytów “klęskowych” przeznaczonych na wznowienie produkcji po klęsce tegorocznej suszy na łączną kwotę 103,8 mln zł. Najwięcej kredytów udzielono w województwach:
1. mazowieckim – 4.255 na kwotę 32,6 mln zł,
2. kujawsko-pomorskim – 1.859 na kwotę 32,7 mln zł,
3. lubelskim – 981 na kwotę 5,7 mln zł,
4. łódzkim – 907 na kwotę 6,7 mln zł.
Łącznie do Agencji wpłynęło 112 zgód Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uruchomienie linii kredytów klęskowych z tytułu klęski: suszy, nadmiernych opadów atmosferycznych, gradobicia, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni, na łączną kwotę strat 6.358,9 mln. zł, dla 929.945 gospodarstw z terenu wszystkich województw. Wnioskowana kwota kredytów – zgodnie z informacją MRiRW – wynosi 5.454,3 mln zł.
Na podstawie ww. zgód MRiRW, w okresie od 01-01-2006 do 31-10-2006r., banki udzieliły łącznie 27.526 kredytów na kwotę 328,4 mln zł, z tego:
– 27.505 kredytów obrotowych na kwotę 327,9 mln zł,
– 21 kredytów inwestycyjnych na kwotę 0,5 mln zł.

Źródło:
Biuro prasowe
MRiRW