Badania techniczne ciągników i przyczep

Ministerstwo infrastruktury poinformowało, że w przygotowywanym projekcie przepisów dot. badań technicznych pojazdów zakłada się, że badania techniczne ciągników i przyczep rolniczych będzie można przeprowadzać zarówno w podstawowej stacji kontroli pojazdów jak i poza stacją kontroli pojazdów.

Pisaliśmy już wcześniej o złożonej przez Krajową Radę Izb Rolniczych propozycji ws. wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poinformował, że aktualnie przeprowadzane są prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do niej celem implementacji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badan zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE, oraz realizacji 22 tez wypracowanych przez grupę roboczą ekspertów, powołaną przez resort transportu w celu wypracowania ,,Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badan technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości".
 
Powyższe przepisy zakładają, że badania techniczne pojazdów o masie powyżej 3,5 t miałyby być wykonywane tylko w okręgowych stacjach kontroli pojazdów. Tymczasem resort infrastruktury poinformował, że planowane jest wprowadzenie możliwości przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych zarówno w podstawowej stacji kontroli pojazdów jak i poza stacją kontroli pojazdów. 
 
Projekt ustawy, o którym mowa, będzie przekazany do do zaopiniowania samorządu rolniczego w ramach konsultacji publicznych najprawdopodobniej w pierwszym kwartale tego roku.
 
Renata Struzik, źródło: KRIR